Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Werking

Dit hoofdstuk beschrijft personeel, leden, vergaderingen en thema's van de Beheercommissie Natuur Linkerscheldeoever.

De oorspronkelijke ‘Beheercommissie Natuurcompensaties Linkerscheldeoever’ werd in 2002 opgericht naar aanleiding van het compensatieplan voor het Deurganckdok en het Historisch Passief. In het licht van de complexiteit aan lopende processen, de opvolging van de Achtergrondnota Natuur en de realisatie van nieuwe geplande natuurgebieden in het gehele Linkerscheldeoevergebied werd het aangewezen om het werkveld en de samenstelling van de bestaande Beheercommissie uit te breiden tot het hele Linkerscheldeoevergebied. Op 26 juni ’07 werd daarom het protocol ’voor het realiseren van de natuurontwikkeling in het Linkerscheldeoevergebied - Monitoring, Beheercommissie & Opvangregeling’ officieel afgesloten tussen het Vlaams Gewest, de Vlaamse Landmaatschappij, de nv Waterwegen en Zeekanaal, het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en de Maatschappij voor Haven-, Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied. Dit nieuwe protocol vervangt het eerdere protocol van 2001 waarin de oorspronkelijke Beheercommissie opgericht werd.

Artikel 3 van het bovengenoemde nieuwe protocol beschrijft het werkveld en de opdracht van de Beheercommissie Natuur Linkerscheldeoever:

De Beheercommissie Natuur Linkerscheldeoever vergadert maandelijks in het Sluisgebouw te Kallo. Daarnaast worden regelmatig ad hoc werkgroepbijeenkomsten gehouden rond afgelijnde thema's.

De verslagen van de vergaderingen liggen ter inzage op het secretariaat van de Beheercommissie en worden behalve aan de vertegenwoordigde leden ook ter informatie bezorgd aan de betrokken departementen en regionale en gemeentelijke instanties.

Volgende organisaties zijn vertegenwoordigd in de Beheercommissie: 

 • Agentschap voor Natuur en Bos
 • Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
 • Departement Landbouw en Visserij
 • Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Maritieme Toegang
 • Algemeen Boerensyndicaat
 • Boerenbond
 • Gemeente Beveren
 • Gemeente Sint-Gillis-Waas
 • Gemeente Zwijndrecht
 • Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
 • Maatschappij Linkerscheldeoever
 • Natuurpunt vzw
 • Natuurpunt-WAL (Wase Linkerscheldeoever)
 • Polder van het Land van Waas
 • Vlaamse Landmaatschappij
 • Waterwegen en Zeekanaal nv

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek levert als wetenschappelijke instelling expertise aan. Daarnaast wordt ook de afdeling Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen uitgenodigd. Voor specifieke agendapunten worden regelmatig studiebureaus, bedrijven of andere deskundigen gevraagd om toelichting in de vergadering.

Het Agentschap voor Natuur en Bos is verantwoordelijk voor het voorzitterschap en het secretariaat van de Beheercommissie. De commissie kan verder beroep doen op een projectleider, beleidsadviseurs, regiobeheerder, boswachter en arbeidersploeg van het ANB.

Bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek volgen 2 voltijdse wetenschappers de evoluties binnen het werkveld van de Beheercommissie nauwgezet op. 

Het team van de Beheercommissie (ANB, INBO) geeft regelmatig presentaties, begeleidt terreinbezoeken en levert bijdragen of redactionele ondersteuning voor persberichten, artikels of publicaties rond natuur op LSO. Ook de in de Beheercommissie vertegenwoordigde instanties voeren eigen communicatie over dit onderwerp. Onder coördinatie van het procesteam - werkgroep communicatie – wordt de communicatie over natuur in de havenregio steeds meer overkoepelend aangepakt, en worden afspraken gemaakt met alle partners om integraal te blijven communiceren over het GRUP, met haven-, natuur- en andere ontwikkelingen en onderdelen als één geheel. Zo wordt het natuurluik als belangrijk onderdeel van het Strategisch Plan ruim belicht in de brochures en website rond "Ontwikkeling havengebied Antwerpen" en bevat de permanente inforuimte in het sluisgebouw van Kallo een reeks panelen rond natuur.

Via deze website wil de Beheercommissie ook het grote publiek informeren over de achtergrond en voortgang van de natuurontwikkelingen op LSO.

Naar analogie met LSO werden ook voor het GOG Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (in 2006) en voor de natuuronderdelen van het combinatievoorstel op Rechterscheldeoever (in 2009) beheercommissies opgericht, met gelijklopende taken als op LSO. Doordat het voorzitterschap van de drie parallelle commissies uitgeoefend wordt door dezelfde persoon, blijft de opvolging van de aan het Nooddecreet gelinkte compensaties in KBR, en de samenhang met de natuurontwikkelingen op RSO gewaarborgd, en verloopt informatiedoorstroming van de ene commissie naar de andere vlot.

De Beheercommissies fungeren sinds 2012 eveneens als 'werkgroep natuur' van het Centraal Netwerk dat de realisatie en opvolging van het actieplan met milderende maatregelen bij het GRUP begeleidt. Lees meer hierover op www.havenvandetoekomst-antwerpen.be.

Hier kan u alle voorbije jaarverslagen als pdf downloaden.