Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Aanvullende strand- en plasvlakten

De compensatiematrix voor het Deurganckdok bepaalde dat jaarlijks 200 ha geschikt leefgebied beschikbaar moet zijn voor zogenaamde kust- en koloniebroeders en voorzag daarvoor in eerste instantie de zoekzones Vlakte van Zwijndrecht, de Opgespoten MIDA's en het gedempte deel van het Doeldok. Naast deze zoekzones kunnen ook 'zwervende' gebieden ingeschakeld worden: tijdelijke braakliggende terreinen binnen het havengebied waarop nog weinig spontane evolutie heeft plaatsgevonden, zogenaamde 'pionierssituaties'.

In dit kader werden in de loop van de voorbije jaren volgende gebieden tijdelijk ingeschakeld:

  • Meeuwenbroedplaats, op de kop van het Deurganckdok, functioneel als broedbiotoop van 2004 tot 2010, vrijgegeven i.h.k.v. de aanleg van de Deurganckdoksluis, opgevangen door een nieuw ingerichte meeuwenbroedplaats binnen de opgespoten MIDA’s.
  • Putten Plas, ten westen van het Doeldok, functioneel als broedbiotoop van 2001 tot 2014, vrijgegeven i.h.k.v. het bouwrijp maken van het terrein voor concessie, opgevangen door het opnieuw inschakelen van het (eerder voor verdere demping vrijgegeven) Gedempt deel Doeldok .
  • R2-vlakte, in het op- en afrittencomplex van de R2, functioneel als broedbiotoop sinds 2004, gedeeltelijk heringericht als leefgebied voor Rugstreeppad