Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Strand en plas

Deze werkgroep maakt sinds 2006 jaarlijks een totaalbalans op van allle beschikbare en ecologisch geschikte strand- en plasvlakten of pioniersvegetaties. Het compensatieplan voor het Deurganckdokproject voorzag immers 200 ha als streefoppervlakte van dit type leefgebied voor kust- en koloniebroeders.

De werkgroep 'strand en plas' bewaakt of jaarlijks voldaan wordt aan de streefoppervlakte van 200 hectare leefgebied voor kust- en koloniebroeders opgelegd in het compensatieplan Deurganckdok. Deze werkgroep stelt vast dat ook in 2015 de streefoppervlakte gegarandeerd kan worden.

Enkele tijdelijke compensatiegebieden die eerder in deze balans waren ingeschakeld, worden nu aangesneden voor haveninbreiding en zijn niet langer beschikbaar. Het Gedempt deel Doeldok - dat oorspronkelijk deel uitmaakte van de compensatiematrix als tijdelijke compensatie - kan na enkele jaren van opspuitwerken opnieuw ingeschakeld worden. De bovenste laag wordt reliëfrijk afgewerkt zodat het gebied opnieuw geschikt wordt als broedgebied voor kust- en koloniebroeders. In de komende jaren wordt het gebied nog verder opgespoten. Dit is dus geen duurzame broedlocatie, maar zorgt wel mee voor de nodige opvang in de tussenfase naar de realisatie van de permanente natuurkernstructuur.

De typische soorten van het natuurtype 'strand en plas' (bv. Kluut, Strandplevier, Zwartkopmeeuw) maken ook deel uit van de natuurdoelen voor de Europese beschermingszones op Linkerscheldeoever. Het jaarlijks garanderen van de streefoppervlakte van het compensatieplan draagt dan ook bij aan de nodige verdere opbouw van de populaties.

De compensatiematrix voor het Deurganckdok bepaalde dat jaarlijks 200 ha geschikt leefgebied beschikbaar moet zijn voor zogenaamde kust- en koloniebroeders en voorzag daarvoor in eerste instantie de zoekzones Vlakte van Zwijndrecht, de Opgespoten MIDA's en het gedempte deel van het Doeldok. Naast deze zoekzones kunnen ook 'zwervende' gebieden ingeschakeld worden: tijdelijke braakliggende terreinen binnen het havengebied waarop nog weinig spontane evolutie heeft plaatsgevonden, zogenaamde 'pionierssituaties'.

In dit kader werden in de loop van de voorbije jaren volgende gebieden tijdelijk ingeschakeld:

  • Meeuwenbroedplaats, op de kop van het Deurganckdok, functioneel als broedbiotoop van 2004 tot 2010, vrijgegeven i.h.k.v. de aanleg van de Deurganckdoksluis, opgevangen door een nieuw ingerichte meeuwenbroedplaats binnen de opgespoten MIDA’s.
  • Putten Plas, ten westen van het Doeldok, functioneel als broedbiotoop van 2001 tot 2014, vrijgegeven i.h.k.v. het bouwrijp maken van het terrein voor concessie, opgevangen door het opnieuw inschakelen van het (eerder voor verdere demping vrijgegeven) Gedempt deel Doeldok .
  • R2-vlakte, in het op- en afrittencomplex van de R2, functioneel als broedbiotoop sinds 2004, gedeeltelijk heringericht als leefgebied voor Rugstreeppad

Bladeren in het hoofstuk 'Thema's'