Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Onthaalvisie in opmaak

In 2012 leverde een daartoe in het leven geroepen werkgroep van de Beheercommissie een nota ‘aanzet tot onthaalplan LSO’ af. Deze nota schetst de context, de aanknopingspunten met reeds uitgevoerde studies, de randvoorwaarden vanuit natuur (verstoringsgevoeligheid), een korte beschrijving van de kernkwaliteiten van de regio en een voorstel tot fasering en prioritering van acties geformuleerd in de eerdere studies.

Het procesteam dat de realisatie van het actieplan met milderende maatregelen bij het GRUP begeleidt, stelde aan de hand van deze nota een studiebureau aan om een volwaardig plan voor recreatief medegebruik en onthaal voor de regio op te stellen, in overleg met de gemeente. Dit plan is momenteel in opmaak.

Meer informatie is te vinden op de website "Ontwikkeling Havengebied Antwerpen".