Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Natuur en recreatie

De Beheercommissie staat achter een kwalitatieve uitbouw van de regio en ziet hierin een belangrijke bijdrage aan het verbreden van het draagvlak voor de natuurontwikkelingen. De vraag naar recreatief medegebruik van de natuurgebieden is dan ook opgenomen als milderende maatregel in het actieplan horend bij het ontwerp-GRUP. Tegelijk moet de Beheercommissie bewaken dat de natuurfunctie en het behalen van de ecologische doelstellingen ten allen tijde primeren binnen de natuurgebieden. Verstoring door recreatief medegebruik dient dan ook vermeden te worden. Een doordacht onthaalbeleid kan mogelijk maken tegemoet te komen aan de vraag naar recreatief medegebruik, zonder daardoor het behalen van de natuurdoelstellingen te hypothekeren.

In 2012 leverde een daartoe in het leven geroepen werkgroep van de Beheercommissie een nota ‘aanzet tot onthaalplan LSO’ af. Deze nota schetst de context, de aanknopingspunten met reeds uitgevoerde studies, de randvoorwaarden vanuit natuur (verstoringsgevoeligheid), een korte beschrijving van de kernkwaliteiten van de regio en een voorstel tot fasering en prioritering van acties geformuleerd in de eerdere studies.

Het procesteam dat de realisatie van het actieplan met milderende maatregelen bij het GRUP begeleidt, stelde aan de hand van deze nota een studiebureau aan om een volwaardig plan voor recreatief medegebruik en onthaal voor de regio op te stellen, in overleg met de gemeente. Dit plan is momenteel in opmaak.

Meer informatie is te vinden op de website "Ontwikkeling Havengebied Antwerpen".

Recent zijn er een aantal grootschalige projecten opgestart in en rond Kallo, waaronder ook een aantal nieuwe natuurprojecten en buffers. Samen met de bestaande natuurgebieden vormen deze als het ware een groene gordel rond het dorp. En dat biedt heel wat voordelen. De natuurgebieden bezorgen bijkomende recreatiemogelijkheden en herbergen een verrassend rijke natuur. Het Agentschap voor Natuur en Bos bracht een folder uit die alle gebieden in deze gordel belicht. 

Bladeren in het hoofstuk 'Thema's'