Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Scheiding vs verweving

In de totstandkoming van het Strategisch Plan werd de scheiding van functies door alle sectoren verkozen boven een verwevingsmodel. Een scenario om de natuurdoelen te behalen louter op landbouwgronden in natuurbeheer en restterreinen tussen bedrijven zou immers een veel grotere oppervlakte in beslag nemen en de ruimte-efficiƫntie voor alle sectoren verlagen. De natuurkwaliteit die bereikt kan worden, ligt veel lager dan wat in speciaal daarvoor bestemde natuurgebieden bereikt kan worden. Zowel haven, landbouw als natuur bleken best gebaat met aaneengesloten gehelen. Het Maatschappelijk Meest Haalbaar Alternatief is dan ook gebaseerd op dit scheidingsmodel, waarbij iedere functie binnen zijn eigen grenzen aan minder randvoorwaarden gebonden is.

Ten opzichte van het gewestplan 1978 wordt een deel van de ruimte die vroeger bestemd was voor havenuitbreidingsgebied, nu ingenomen voor natuurontwikkeling. De natuurwaarden van de aangemelde speciale beschermingszone met een oorspronkelijke oppervlakte van ca. 7000 hectare worden teruggebracht en geconcentreerd in ca. 1200 hectare. Ook haven en natuur leveren dus oppervlakte in en concentreren hun ruimtegebruik.

In beide gevallen (eindbestemming haven of natuur) brengt dat echter onvermijdelijk de onteigening van vruchtbare landbouwgrond met zich mee. De landbouwsector blijft op Linkerscheldeoever ontegensprekelijk de sector die de grootste opofferingen maakt.