Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Natuur en erfgoed

Sinds de realisatie van het weidevogelgebied Putten West bevindt de historische hoeve 'Hof ter Walle' zich midden in een natuurgebied. De Beheercommissie werkte in een afzonderlijke werkgroep een visie uit voor de zoektocht naar een nieuwe bestemming voor de site, in harmonie met het omliggende natuurgebied. Bij de nieuwe natuurprojecten wordt in de mate van het mogelijke van bij de start rekening gehouden met eventuele erfgoedwaarden.

De site ‘Hof ter Walle’ is gelegen temidden van het natuurcompensatiegebied Putten West en de Zoetwaterkreek. Om de voorziene oppervlakte natuur i.h.k.v. het compensatieplan maximaal te kunnen inzetten voor het behalen van de natuurdoelstellingen, werd de site in 2005 verworven door de Vlaamse Landmaatschappij (Grondenbank Linkerscheldeoever), met de bedoeling de gebouwen te slopen en de percelen te integreren in het voorziene weidevogelgebied. 

De sloopwerkzaamheden waren al deels aangevat toen begin 2009 beslist werd om de site Hof ter Walle als erfgoed te beschermen. Tijdens daaropvolgende herstelwerken stortte de schuur gedeeltelijk in. In afwachting van restauratie, werden de nog bruikbare delen van het dakgebinte genummerd en gestockeerd.

Gezien de bescherming dient een duurzame bestemming gevonden te worden die in overeenstemming is met de erfgoedwaarden én de natuurdoelstellingen van het gebied waarin de site gelegen is. Op vraag van de werkgroep ‘visie gebouwen LSO’ ikv het ambtelijk overleg rond de haven van Antwerpen werd door de Beheercommissie natuur Linkerscheldeoever een nota aangeleverd met een opsomming van de randvoorwaarden naar natuur en erfgoed, een eerste voorstel voor gebruik op korte en lange termijn en een mogelijk stappenplan. 

De werkgroep 'visie gebouwen LSO' organiseert op basis hiervan overleg met alle betrokken overheden om zo snel mogelijk te komen tot een restauratie en bestemming, die de site in ere herstelt en niet conflicteert met de doelen van het omringende natuurgebied.

In afwachting van verdere stappen rond het toekennen van een functie en herinrichting van de gehele site Hof ter Walle, zal de woning vanaf november 2015 tijdelijk worden bewoond. De Vlaamse Landmaatschappij sloot hiertoe een overeenkomst af met de firma Interim Vastgoedbeheer. Vooraf werden enkele comfortwerken in de woning uitgevoerd. De tijdelijke bewoning draagt bij tot het goed beheer van de woning als beschermd erfgoed en verzekert het nodige toezicht op de site.

De site Hof ter Walle is niet publiek toegankelijk.

Bladeren in het hoofstuk 'Thema's'