Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Jacht en bestrijding

De Beheercommissie fungeert als actorenoverleg i.h.k.v. het "consensusvoorstel betreffende de jacht in vogelrijk gebied na 15 november", dat opgemaakt wordt door de Wildbeheerseenheid Waasland. Een afzonderlijke werkgroep komt minstens jaarlijks samen met de Wildbeheerseenheid Waasland rond het thema 'jacht en bestrijding'. Zo maken we afspraken en komt samenwerking tot stand rond bv. bestrijding van exoten.

Soms is een soort te talrijk aanwezig, de jacht kan dan zo’n overpopulatie inperken. Goede afspraken en regels zorgen ervoor dat de jagers op een verstandige en ecologisch verantwoorde manier omspringen met wild.

Bepaalde exotische soorten die hier verwilderd zijn, vormen een bedreiging voor het voortbestaan van de lokale fauna. In de werkgroep 'jacht en bestrijding' van de Beheercommissie wordt hierrond naar verdere samenwerking gestreefd met de Wildbeheerseenheid Waasland.

http://www.natuurenbos.be/nl-BE/natuurbeleid/wildbeheer

De jachtwetgeving voorziet dat er, met betrekking tot jacht na 15 november in zogenaamde  'vogelrijke gebieden', in een jaarlijks actorenoverleg afspraken gemaakt moeten worden om verstoring van de watervogels, waarvoor die gebieden zijn aangeduid, te vermijden.

De Beheercommissie fungeert als actorenoverleg i.h.k.v. het "consensusvoorstel betreffende de jacht in vogelrijk gebied na 15 november", dat opgemaakt wordt door de Wildbeheerseenheid Waasland. 

Concreet is in dit consensusvoorstel een gezamenlijke visie uitgewerkt rond de afbakening van bejaagbare en niet bejaagbare gebieden, timing en jachtintensiteit. Alle natuurgebieden inclusief een buffer errond werden in dit plan uitgesneden. De procedure voorziet in een jaarlijkse herzieningsmogelijkheid. Het voorstel dient om de vijf jaar opnieuw opgesteld te worden.

Bladeren in het hoofstuk 'Thema's'