Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Thema's

De Beheercommissie behandelt een  aantal afgelijnde thema’s binnen afzonderlijke werkgroepen, om bepaalde discussies voldoende technisch en gedetailleerd te kunnen voeren zonder het algemene vergaderproces te verzwaren. Deze werkgroepen koppelen maandelijks de stand van zaken terug naar de Beheercommissie. 

Op 15 juli 2016 nam de Vlaamse Regering de startbeslissing voor complex project realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen (complex project ECA).

De projectdoelstelling van het complex project ECA is drieledig:

  • De realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen...
Lees verder

Deze werkgroep komt sinds minstens 4 keer per jaar samen om het beheer en de resultaten van alle gerealiseerde gebieden in detail te bespreken. De werkgroep lijst nodige ingrepen of maatregelen ter optimalisatie van het beheer of de inrichting van de gebieden op, werkt deze uit en begeleidt de uitvoering.

In 2014 werd de werking van deze werkgroep geïntensiveerd voor de opmaak van een...

Lees verder

Deze werkgroep maakt sinds 2006 jaarlijks een totaalbalans op van allle beschikbare en ecologisch geschikte strand- en plasvlakten of pioniersvegetaties. Het compensatieplan voor het Deurganckdokproject voorzag immers 200 ha als streefoppervlakte van dit type leefgebied voor kust- en koloniebroeders.

De Beheercommissie fungeert als actorenoverleg i.h.k.v. het "consensusvoorstel betreffende de jacht in vogelrijk gebied na 15 november", dat opgemaakt wordt door de Wildbeheerseenheid Waasland. Een afzonderlijke werkgroep komt minstens jaarlijks samen met de Wildbeheerseenheid Waasland rond het thema 'jacht en bestrijding'. Zo maken we afspraken en komt samenwerking tot stand rond bv....

Lees verder

De Beheercommissie fungeerde als actorenoverleg en aftoetsingforum bij de opmaak van de doelstellingen voor de Ecologische Infrastructuur en de vertaling van het netwerk van Ecologische Infrastructuur naar een Soortenbeschermingsprogramma (SBP) voor de haven van Antwerpen. Nu het SBP in werking is, volgt de Beheercommissie de voortgang op.

Een belangrijk aantal eigenaars of gebruikers van percelen wordt rechtstreeks geconfronteerd worden met de havenuitbreiding en de natuurontwikkeling die daar bij hoort. Daarom voorziet de Vlaamse Regering in een pakket aan flankerende maatregelen. Daarnaast wordt waar mogelijk ingezet op samenwerking met de lokale landbouwers in het natuurbeheer.

De realisatie van natuur heeft een impact op de omliggende woonkernen. Enerzijds dienen enkele gehuchten plaats te maken voor de aanleg van natuurgebieden. Anderzijds biedt de natuurontwikkeling ook nieuwe kansen voor de regio en haar bewoners. Gezien het Centraal Netwerk dit thema behandelt, is er binnen de Beheercommissie geen afzonderlijke werkgroep rond wonen. 

Sinds de realisatie van het weidevogelgebied Putten West bevindt de historische hoeve 'Hof ter Walle' zich midden in een natuurgebied. De Beheercommissie werkte in een afzonderlijke werkgroep een visie uit voor de zoektocht naar een nieuwe bestemming voor de site, in harmonie met het omliggende natuurgebied. Bij de nieuwe natuurprojecten wordt in de mate van het mogelijke van bij de start...

Lees verder

De Beheercommissie staat achter een kwalitatieve uitbouw van de regio en ziet hierin een belangrijke bijdrage aan het verbreden van het draagvlak voor de natuurontwikkelingen. De vraag naar recreatief medegebruik van de natuurgebieden is dan ook opgenomen als milderende maatregel in het actieplan horend bij het ontwerp-GRUP. Tegelijk moet de Beheercommissie bewaken dat de natuurfunctie en het...

Lees verder

Een nat voorjaar en warme, vochtige zomer zorgden in 2013 voor een massale uitbraak van muggen. In Kallo en de omgeving van Kieldrecht en Verrebroek registreerden artsen en apothekers ongewoon veel klachten van overlast door muggen en aanhoudende jeuk en zwellingen door muggenbeten. In eerste instantie werd gekeken naar de nieuwe natuur(compensatie)gebieden. De milieudienst en LOGO (lokaal...

Lees verder