Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Soorten

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van de ecologische monitoring van broedvogels, overwinterende vogels en andere soorten. Zowel de methodiek, als de historische en actuele resultaten komen aan bod. Input wordt geleverd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

De monitoring op Linkerscheldeoever is een permanente taak die uitgevoerd wordt door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Het doel van deze monitoring is ten behoeve van de Europese Commissie en het Vlaamse Parlement na te gaan in hoeverre de gebieden, aangemeld in het kader van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in het Linkerscheldeoevergebied, zich in een gunstige staat van instandhouding bevinden.

Op basis van de monitoring worden door de Beheercommissie indien nodig suggesties naar bijsturing gedaan.

Via de foto's vindt u een bespreking van de monitoringsresultaten per soort.

Soorten van bijlage I van de Vogelrichtlijn zijn gemarkeerd met:

1

Onder de foto's vindt u een overzichtstabel van broedaantallen en natuurdoelen.

Methodiek

De broedvogelinventarisatie richt...

Lees verder

Alle watervogels worden geteld in vaste telgebieden, op vooraf meegedeelde telweekends, midden in de maanden oktober tot maart. De betrokken vrijwilligers registreren hun telgegevens online in de INBO watervogeldatabank.

Aantallen ganzen in het Linkeroeverdeel van het vogelrichtlijngebied worden sinds 2002 wekelijks geteld van begin oktober tot half maart....

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van alle soorten van de bijlagen II en IV die gedurende de monitoringsperiode werden aangetroffen. Waar mogelijk wordt aangegeven wat nodig is om deze soorten in het gebied te behouden.