Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Kader

Dit hoofdstuk beschrijft het juridische en beleidsmatige kader van de natuurontwikkelingen. Op de Linkerscheldeoever bevindt zich een aantal Europese 'speciale beschermingszones', die deel uitmaken van het 'Natura 2000' netwerk. De afbakening ervan valt grotendeels samen met het havengebied. Dit vraagt een specifieke aanpak. De omzetting van de Europese richtlijnen in de Vlaamse natuurwetgeving vormt hiervoor het kader.

"Biodiversiteit verwijst naar de uitzonderlijk rijke verscheidenheid van het leven op onze planeet: planten, dieren, zwammen en micro-organismen, alsook naar de gemeenschappen die ze vormen, de habitats waarin ze leven, en de interactie van al deze natuurlijke processen (vormt een zeer...

Lees verder

Vlaanderen is niet groot, maar speelt internationaal toch een belangrijke rol in natuurbehoud. Onze Vlaamse natuur is immers een onlosmakelijk deel van een groter geheel. Vogeltrekroutes doorkruisen ons land, waardoor onze gebieden een belangrijke schakel zijn in de wereldwijde bescherming van vogels.

Daarom zijn ook in...

Lees verder

Als tweede haven van Europa en vierde van de wereld is de Haven van Antwerpen een belangrijke economische draaischijf. Niettemin ligt ze te midden van Europees beschermde natuurgebieden. Grote delen van het gebied zijn dan ook aangeduid als speciale beschermingszone in het kader van de Habitat- en Vogelrichtlijn. De Schelde en haar buitendijkse slikken en schorren...

Lees verder

Het ‘ad hoc’ opgemaakte compensatieplan voor Deurganckdok en het ‘historisch passief’ van 2001 compenseert wat verloren ging bij de bouw van Deurganckdok, Verrebroekdok en enkele eerdere ingrepen in het Vogelrichtlijngebied. Deze compensaties konden verdere achteruitgang vermijden. Desondanks blijft de herstelopgave even groot. Bij verdere havenontwikkeling...

Lees verder

Sinds de ondertekening van de Langetermijnvisie Schelde-estuarium (LTVS) in 2001 voeren Vlaanderen en Nederland een gezamenlijk Scheldebeleid rond drie functies: veiligheid tegen overstromingen, toegankelijkheid van de Scheldehavens, en natuurlijkheid van het fysische en ecologische systeem. Deze...

Lees verder

In de eerdere pagina's binnen dit hoofdstuk worden drie belangrijke planprocessen besproken die natuurherstel - of ontwikkeling voorzien op de Linkerscheldeoever.

  • het natuurcompensatieplan voor het Deurganckdokproject en het 'historisch passief'
  • het Strategisch Plan voor de haven van Antwerpen,
  • het geactualiseerd Sigmaplan...
Lees verder