Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Grote Geule

Leefgebied / streefbeeld

Status

IHD pijler 1

tijdelijke natuur:
in natuurbeheer:
in Vogelrichtlijngebied:deels
in Habitatrichtlijngebied:nee

Praktisch

Ligging:

Kreek en omliggende gronden, deels gelegen op grondgebied van Beveren (Kieldrecht), deels op grondgebied van Sint-Gillis-Waas. De Grote Geule is een erkend natuurreservaat en ligt in natuurgebied op het gewestplan. Het is tevens VEN-gebied, Vogelrichtlijngebied en beschermd landschap.

Toegankelijkheid:

De Grote Geule is goed zichtbaar vanop de weg. Gemeente Beveren zorgde in april 2014 voor een knuppelpad en zitbanken. Wandelaars kunnen het natuurreservaat bezoeken tijdens geleide wandelingen georganiseerd door Natuurpunt.

Beheerder:  

Trekker: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Het MMHA voorziet voor de Grote Geule de ontwikkeling van een natuurkerngebied bestaande uit een combinatie van een aantal vogelhabitattypes. Enerzijds dient de (bestaande) Grote Geule zelf ontwikkeld te worden als het ideaaltypische vogelhabitat ‘Plas en Oever’ door o.a. een verbetering van de waterkwaliteit. Anderzijds dient langs de kreek een bijkomende zone ontwikkeld te worden als ‘Riet en Water’ en een zone als ‘Zoete weide’.

Om het streefbeeld te bereiken zal een belangrijke vernatting gerealiseerd moeten worden in het toekomstige natuurgebied en dit terwijl landbouw buiten het natuurgebied mogelijk moet blijven. 

Voorbereiding

Start:

Met het oog op de concretisering van de ecologische doelstellingen werden door het GHA voor dit projectgebied in 2009-2010 een aantal voorbereidende studies gedaan (in chronologische volgorde):

  • - detailleringsstudie (Aeolus)
  • oppervlaktewatermodellering van de Koningskieldrechtpolder (IMDC)
  • meetcampagne van de oppervlaktewaterpeilen in de Polder van het Land van Waas (IMDC)
  • invloed van peilopzet op de Grote Geule op de peilen van de Grote Linie en Broekwatergang (IMDC)
  • grondwatermodellering ten behoeve van de ecologische inrichting van de Grote Geule (Arcadis)

Deze studies geven in hoofdzaak een antwoord op de vereiste waterkwantiteit. Daarbij dienen de voor- en nadelen van grootschaliger afgraven of hoger opstuwen tegen elkaar afgewogen te worden. De door het GHA uitgevoerde studies leveren onderbouwing en input voor deze afweging.

De tweede randvoorwaarde voor het behalen van de ecologische doelstellingen is dat het oppervlaktewater van goede kwaliteit is. De belangrijkste aandachtspunten/vereisten zijn een heldere waterkolom, een structuurrijke plantengemeenschap (gekoppeld aan helderheid) en het voorkomen van overmatige algenbloei (gekoppeld aan overmaat van nutriënten nitraat en fosfor). Uit een screening door het INBO bleek dat er nog belangrijke leemten in de kennis zijn (o.a. jaarrond meetgegevens van de waterkwaliteit en gegevens over de bodemsamenstelling en het visbestand), maar dat verbetering van de waterkwaliteit én daardoor behalen van de natuurdoelstellingen in principe haalbaar is.

Het GHA voert in 2015-2016 aanvullend onderzoek om de randvoorwaarden scherp te stellen en maakt een inrichtingsconcept en project-MER op.

Monitoring