Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld
  • Warning: Illegal offset type in isset or empty in _panelizer_panelizer_task_get_extra_contexts() (regel 117 van /var/www/vhosts/k00012.local/htdocs/profiles/openatrium/modules/contrib/panelizer/plugins/task_handlers/panelizer_node.inc).
  • Warning: Illegal offset type in _oa_responsive_regions_get_page_responsive_regions() (regel 95 van /var/www/vhosts/k00012.local/htdocs/profiles/openatrium/modules/contrib/oa_responsive_regions/oa_responsive_regions.module).

Prosperpolder Zuid

Informatie

Status:

Habitat

Compensatiedossier

Bestemming

Streefbeeld: Plas en oever

Oppervlakte: 170 hectare

Inrichtingsplan

Inrichtingsplan Prosperpolder Zuid

Praktisch

Ligging:

Zuidelijk gedeelte van de Prosperpolder (fase I), gelegen ten noordoosten van de Petrusstraat.

Toegankelijkheid:

Beheerder:  Agentschap voor Natuur en Bos

Trekker: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

In het zuidelijke deel van Prosperpolder (Prosperpolder Zuid) beogen het MMHA van het Strategisch Plan haven Antwerpen en het MWea van het Geactualiseerd Sigmaplan na onderlinge afstemming een ontwikkeling als ideaaltypisch vogelleefgebied ‘Plas en Oever’. De Achtergrondnota Natuur definieert dit vogelleefgebied als volgt: “Plassen zijn plaatselijk diep >2 m, eilanden of afgesneden onbereikbare dijken zijn aanwezig. Riet vormt slechts een fractie van de oevervegetatie of is slechts over een smalle zone aanwezig”. Blokkersdijk en de Verrebroekse plassen worden als ideaaltypische voorbeelden gezien van het beoogde natuurtype. 

In de Muggenhoek (zuidwestelijke driehoek van Prosperpolder) wordt een fasering ingebouwd in de ruimtelijke afbakening. Deze zone krijgt tot 2025 de bestemming agrarisch gebied en wordt daarna omgezet in natuurgebied, tenzij de natuurdoelen reeds behaald worden binnen de op dat moment gerealiseerde natuurkerngebieden.

Meer info kan u nalezen in de nieuwsbrief van september 2014.

Voorbereiding

Start: januari 2009

  • Het oorspronkelijke inrichtingsconcept van 2009 werd in 2011 aangepast op basis van voortschrijdend inzicht rond de waterhuishouding, en in 2012 verder bijgestuurd op basis van aanbevelingen vanuit de erfgoedsector en de vraag naar maximale afstemming met de aangrenzende natuurprojecten GGG Doelpolder en Hedwige-Prosperpolder.
  • Het onteigeningsplan voor Prosperpolder Zuid fase 1 is goedgekeurd op 30 april 2013, samen met de definitieve vaststelling van het GRUP 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen'. Eind 2013 schorste de Raad van State dit GRUP, maar de schorsing gold niet voor de geplande natuurgebieden. Intussen is het gebied grotendeels in der minne verworven. Voor enkele percelen werd een gerechtelijke onteigeningsprocedure opgestart.
  • Het MER-ontheffingsdossier werd na een eerste negatief advies op basis van verder overleg aangepast, opnieuw ingediend en goedgekeurd.
  • De bouwaanvraag werd ingediend in juli 2014, gevolgd door een infomarkt en openbaar onderzoek. De bouwvergunning werd afgeleverd in april 2015 en de aanbesteding gegund in december 2015.
  • Het archeologisch vooronderzoek startte in februari 2015.

Realisatie

Start:

Zodra de verwerving rond is, gaat de inrichting van start. Er worden drie nieuwe dijken aangelegd rondom het gebied. Deze zullen voldoende veiligheid bieden tegen wateroverlast maar toch het landschapsbeeld niet belemmeren, omdat ze maar ongeveer 1,5 meter boven hun omgeving uitkomen.

In het natuurgebied zelf komen twee lagergelegen compartimenteringdijken. Die lopen over de grote eilanden van Prosperpolder Zuid en splitsen het gebied op in drie gedeeltes. Zowel het waterpeil als de hoogte van de eilanden zal variëren, zodat zoveel mogelijk verschillende doelsoorten er hun gading vinden.

Zodra de omringende natuurkernen Prosperpolder Noord en GGG Doelpolder afgewerkt zijn, zal Scheldewater via in- en uitwateringsconstructies vanuit Prosperpolder Noord, door Prosperpolder Zuid naar het GGG Doeldpolder vloeien. In afwachting daarvan wordt er een tijdelijke watertoevoerleiding getrokken vanuit de Prosperhaven naar Prosperpolder Zuid, zodat de natuurontwikkeling hier al van start kan.

Beheer

Start:

Na afwerking zal het gebied begraasd worden via gebruiksovereenkomsten.

Toekomst

De inname van de Verrebroekse Plassen zal gradueel en met de nodige milderende maatregelen van start gaan zodra de inrichting van Prosperpolder Zuid volledig voltooid is.

In de zone Prosperpolder Zuid fase II (Muggenhoek, zuidwestelijke driehoek van Prosperpolder) wordt een fasering ingebouwd in de ruimtelijke afbakening. Deze zone krijgt tot 2028 de bestemming agrarisch gebied en wordt daarna omgezet in natuurgebied, tenzij zou blijken dat de IHD reeds in voldoende mate zijn behaald. Deze fasering moet toelaten om op basis van bijkomende kennis en ervaring in de andere gebieden de huidige onzekerheid over de benodigde oppervlakte weg te werken.

Monitoring