Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Rietveld Kallo

Leefgebied / streefbeeld

Status

IHD pijler 1

tijdelijke natuur:
in natuurbeheer:
in Vogelrichtlijngebied:nee
in Habitatrichtlijngebied:nee

Compensatiedossier

Praktisch

Ligging:

Het gebied vormt een driehoek door de Gasthuisstraat, de Melseledijk en het pad ten noorden van spoorlijn 10

Toegankelijkheid:

Toegankelijk op de wandeldijk en vlonderpaden, te bereiken langs de Melseledijk. Op de bufferdijk zijn kijkwanden geplaatst.

Beheerder:  Agentschap voor Natuur en Bos

Trekker: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij LSO, Infrabel

Uit de passende beoordeling bleek dat de aanleg van de Liefkenshoekspoorverbinding zou leiden tot 26,9 hectare biotoopverlies in de bestaande compensatiegebieden Haasop en de Steenlandpolder. Om dit verlies tijdig op te vangen, werd het Rietveld Kallo ingericht, vooruitlopend op de verdere realisatie van de voorziene natuurkernstructuur via het GRUP.

Het gebied is groter dan de compensatieverplichting voor de Liefkenshoekspoorverbinding, maar werd in zijn totaliteit ingericht als proactieve bijdrage aan het behalen van de natuurdoelen voor soorten van 'riet en water', die momenteel steeds verder onder druk komen binnen de haventerreinen. 

De restanten van de compensatiezones Steenlandpolder en Haasop worden opgenomen in het netwerk van Ecologische Infrastructuur.

Voorbereiding

Start: december 2006

  • - MER 'Tweede spoorverbinding onder de Schelde', augustus 2006
  • Inrichtingsplan, 2007
  • Definitieve vaststelling GRUP 'Liefkenshoekspoortunnel', mei 2008 

Realisatie

Start: oktober 2008

De inrichting van het gebied ging van start in oktober 2008 en werd opgeleverd in juni 2012. De werken zijn uitgevoerd conform de vooropgestelde oppervlaktematrix. In overleg werd het oorspronkelijk voorziene profiel van de bufferdijk en de hoogte van de poelen voor Rugstreeppad aangepast. Een aantal openstaande punten werden in een 2de bestek voor aanvullende werken gebundeld en uitgevoerd in februari tot mei 2014.

  • integratie van perceel Melseledijk 53 (na de inrichting alsnog in der minne verworven)
  • aanpassing van gracht langs Melseledijk
  • herstel van erosiegeulen in bufferdijk
  • vervanging van uitval beplanting op bufferdijk
  • regelbaar maken van de stuw

Ter mitigatie van het innemen van een rietzone aan het Geslecht bracht de Maatschappij LSO in 2014 rietmatten aan over een oppervlakte van ca. 3 ha om de rietontwikkeling te versnellen.

Beheer

Start: juni 2012

De ontwikkeling tot een volwaardig rietland zal nog meerdere jaren in beslag nemen. Om de rietontwikkeling alle kansen te geven worden sinds 2010 systematisch opschietende wilgen verwijderd en het aanwezige riet uitgerasterd tegen vraat door ganzen en konijnen. Eens het riet zich over voldoende oppervlakte ontwikkeld heeft, zal de impact door vraat niet meer problematisch zijn en kunnen de rasters verwijderd worden.

De regelbare stuw laat toe het waterpeil fijn te regelen in functie van de beoogde ontwikkeling tot een rietland.

Het jaarlijkse beheer bestaat uit bewaken van het waterpeil, maaien van de wandelpaden en functionele dijken en uitrasteren van de jonge rietontwikkeling.

Monitoring