Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Groot Rietveld

Leefgebied / streefbeeld

Status

IHD pijler 1

tijdelijke natuur:
in natuurbeheer:
in Vogelrichtlijngebied:nee
in Habitatrichtlijngebied:nee

Compensatiedossier

Praktisch

Ligging:

Gebied met een oppervlakte van 78 ha gelegen langs de westzijde van de zogenaamde defensieve dijk (provinciegrens) en ten westen van de Vlakte van Zwijndrecht.

Toegankelijkheid:

Toegankelijk op de wandelpaden op de dijken, toegangspoortjes langs de Kwarikweg

Beheerder:  Agentschap voor Natuur en Bos

Trekker: Agentschap voor Natuur en Bos

Het Groot Rietveld is een restant van de vroegere Melselepolder die bij de ontwikkeling van de haven grotendeels werd opgespoten. In afwachting van verdere opspuiting en industriële ontwikkeling, kende het gebied een jarenlange spontane evolutie tot het grootste aaneengesloten rietveld van Vlaanderen. Momenteel bestaat het gebied uit plassen, rietland en opgespoten terrein met open begroeiing.

Realisatie

Start: januari 2001

In 2001 voorzag het ANB het gebied van infrastructuur voor wandelaars (toegangen, infoborden, wandelpaden, bankjes) en een afsluiting om verstoring door motorcross tegen te gaan.

In 2006 werden in het noordelijke gedeelte een aantal voortplantingspoelen voor Rugstreeppad ingericht.  

In 2012-2013 bouwde het ANB drie nieuwe uitwateringsconstructies waarmee het waterpeil van het Groot Rietveld gericht en fijn geregeld kan worden in functie van het riet.

Beheer

Start: januari 2001

Het reguliere beheer bestaat uit het bewaken van de rust en het waterpeil en begrazing om verruiging van het gebied tegen te gaan. Sinds 2007 wordt de berkenopslag in het noordelijke gedeelte gefaseerd gekapt en omgezet naar schraal grasland en riet, in functie van de aanwezige Rugstreeppad- en Moeraswespenorchispopulatie. De voortplantingspoelen voor Rugstreeppad en de wandelpaden worden jaarlijks gemaaid.

Monitoring