Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Haasop

Leefgebied / streefbeeld

Status

IHD pijler 1

tijdelijke natuur:
in natuurbeheer:
in Vogelrichtlijngebied:ja
in Habitatrichtlijngebied:nee

Praktisch

Ligging:

Gelegen tussen de N 49 en de Hazopweg van Kallo tot Verrebroek.

Toegankelijkheid:

Het gebied is toegankelijk voor wandelaars. In de lengte van het gebied loopt een semi-verhard wandelpad te bereiken vanaf de Koestraat. Wandelaars houden rekening met de aanwezige grazers.

Beheerder:  Agentschap voor Natuur en Bos

Trekker: Agentschap voor Natuur en Bos

Het beschermde natuurgebied is een deel van de zuidelijke bufferzone, die omstreeks 1972 ontstond na de opspuiting van een deel van de vroegere Beverenpolder. Het toenmalige waardevolle en waterrijke poldergebied werd omgevormd tot een zandvlakte van 500 m breed en 4 km lang, als buffergebied tussen haven en bewoning. In de daarop volgende jaren gaf de natuur het gebied terug vorm. Er ontstond een patroon van waardevolle rietvelden, bosjes en schrale graslanden. Met de opname ervan in het compensatieplan Deurganckdok kreeg het gebied een beschermde status. Op advies van de Heemkundige Kring ‘het Land van Beveren’ werd de Zuidelijke Groenzone in 2004 omgedoopt tot 'Haasop', naar een gelijknamige door de Spanjaarden opgerichte schans (verdedigingspost) langs de Beverse Dijk.

Realisatie

Start: januari 2003

De Haasop werd in 2003 voorzien van een afsluiting om de rust in het gebied te garanderen en wordt sindsdien begraasd door Galloway runderen en Konikpaarden. In 2006 werd een vangkraal gebouwd om de verzorging van de grazers te vergemakkelijken.

Het gebied vormt een belangrijke schakel in de zogenaamde ‘backbone-structuur’ voor Rugstreeppad (Ottburg et.al., 2007 ), een netwerk van aan elkaar geschakelde leef-, voortplantings- en overwinteringsgebieden. 

  • - In 2006 legde het ANB de eerste 3 voortplantingspoelen voor Rugstreeppad aan.
  • - In 2010 volgden enkele poelen in het oostelijke deel van de Haasop (als compensatie voor verlies van leefgebied bij een infrastructuurproject). 
  • - Om dit nieuwe leefgebied in verbinding te stellen met stapstenen en leefgebieden in de omgeving, zal een corridor voorzien worden in westelijke richting langs de spoorinfrastructuur die verbinding maakt met het Spaans Fort en Drijdijck.

De habitatkwaliteit binnen de contour wordt waar mogelijk verder verbeterd i.k.v. diverse havenprojecten. 

  • - In 2010 werd in het deel ten oosten van de Koestraat ca. 3 hectare rietbiotoop aangelegd ter mitigatie van biotoopverlies bij de aanleg van de 'spoorbundel zuid'. Deze zone sluit aan bij een bestaande rietzone.
  • - In 2013-2014 werd 12 hectare rietbiotoop aangelegd ter compensatie van 20 hectare biotoopverlies bij de eerste fase van het Logistiek Park Waasland. De overige 8 hectare werden in 2010 gerealiseerd in het Spaans Fort. 

Beheer

Start: juni 1972

Het reguliere beheer bestaat uit het bewaken van de rust in dit gebied, begrazing door Konikpaarden en Galloway-runderen om de vegetatie gevarieerd te houden, onderhoud van de infrastructuur, hakselen, verwijderen van bomen, ruimen van afval en maaien. 

Toekomst

Het GRUP voor de afbakening van het zeehavengebied van Antwerpen hertekent de contour van de Haasop. Een deel van de westkant wordt gefaseerd ingenomen voor de ontwikkeling van het Logistiek Park Waasland. Ter vervanging wordt een zone ten noorden van de Haasop aan het gebied toegevoegd, waar een aangepast riet- en waterbeheer het behoud en/of de uitbreiding van de Groenknolorchispopulatie mogelijk zal maken.

Het gebied is niet opgenomen in de natuurkernstructuur omwille van de langgerekte vorm (meer randverstoring) en relatief hoge recreatiedruk. De volledige oppervlakte is niet als optimaal habitat te beschouwen, wat ook niet vooropgesteld werd in het Nooddecreet. De Haasop is een gevarieerd landschap, dat naast waardevolle rietvegetaties ook ruigere zones bevat. Binnen de totale oppervlakte is er daarom ruimte voor habitatverbetering i.k.v. diverse projecten. 

Monitoring