Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Putten West

Leefgebied / streefbeeld

Status

IHD pijler 1

tijdelijke natuur:
in natuurbeheer:
in Vogelrichtlijngebied:ja
in Habitatrichtlijngebied:nee

Compensatiedossier

Praktisch

Ligging:

Gelegen tussen de volumebuffer ten oosten van Kieldrecht en ten westen van het gebied ‘Putten Weiden’ (Zeehavengebied met tijdelijke bestemming Valleigebied).

Toegankelijkheid:

Te bezichtigen vanop de Oud-Arenberg, Middenstraat en Pillendijk.

Beheerder:  Agentschap voor Natuur en Bos

Trekker

Dit weidevogelgebied vormt één geheel met de Zoetwaterkreek en een zone die in de compensatiematrix van het Deurganckdok voorzien was als 'ecologisch waardevolle polder'.

Voorbereiding

Start: januari 2003

  • - MER "Aanleg weidevogelgebied en plasdrasgebied Drijdijck en aanleg langgerekte zoetwaterkreek in combinatie met realisatie weidevogelgebied Putten West en alle daarmee onlosmakelijk verbonden ingrepen", Belconsulting, januari 2004
  • - Bouwvergunning verleend i.k.v. het Nooddecreet in april 2004

Realisatie

Start: augustus 2005

Vanaf december 2003 werden de verworven percelen afgeplagd. In 2005-2006 volgden grootschalige graafwerken. Voor de aanleg van het weidevogelgebied werden de aanwezige boomgaarden gerooid, de teellaag werd afgeschraapt, en een kreekprofiel werd uitgegraven. Vervolgens werd het gebied ingezaaid. In 2007 werden afsluitingen en voorzieningen voor begrazing en toegankelijkheid  geplaatst. De resterende bebouwing binnen het gebied werd afgebroken, met uitzondering van de beschermde hoeve Hof ter Walle.

Beheer

Start: juni 2006

Het gebied is sinds broedseizoen 2007 functioneel als weidevogelgebied en wordt beheerd via gebruiksovereenkomsten met lokale landbouwers. Sinds 2011 voert het ANB in de weidevogelgebieden een beheer op maat van elk perceel uit, in samenwerking en nauw overleg met de gebruiker van het blok. Naargelang de ligging en uitgangssituatie werkt het ANB voor elk beheerblok een omvormingsbeheer op maat, in nauw overleg met de betrokken landbouwer.

Voor het broedseizoen 2012 werd houtige opslag gekapt en afgevoerd. 

Toekomst

Ten tijde van het Deurganckdok compensatieplan kon nog geen blijvende compensatiestatus voor dit gebied gegarandeerd worden. Door de goedkeuring van het MMHA als scenario voor de verdere ontwikkeling van de haven krijgt dit natuurcompensatiegebied een permanent karakter als natuurkerngebied.

Monitoring