Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Doelpolder Noord

Leefgebied / streefbeeld

Status

IHD pijler 1, 2

tijdelijke natuur:
in natuurbeheer:
in Vogelrichtlijngebied:ja
in Habitatrichtlijngebied:nee

Compensatiedossier

Praktisch

Ligging:

Gelegen in het gebied met oorspronkelijke bestemming ‘Valleigebied’, enerzijds grenzend aan het havengebied, anderzijds begrensd door de Doelse polderdijk

Toegankelijkheid:

Beheerder:  Agentschap voor Natuur en Bos

Trekker

Voorbereiding

Start: januari 2003

  • Hydraulische studie, Waterbouwkundig Laboratorium
  • MER "Aanleg van een Kreek in Buffer-Noord en een weidevogelgebied in de zoekzone Doelpolder Noord en alle daarmee onlosmakelijk verbonden ingrepen", Belconsulting, juli 2004
  • Bouwvergunning ikv Nooddecreet

Realisatie

Start: december 2004

Voor de aanleg van het weidevogelgebied werden de aanwezige boomgaarden gerooid, de teellaag afgeschraapt, en een kreekprofiel met zijarmen uitgegraven. Vervolgens werd het gebied ingezaaid. In 2007 werden afsluitingen en voorzieningen voor begrazing en toegankelijkheid geplaatst. Begin 2010 werd de Bevrijdingshoeve afgebroken en het perceel geintegeerd in het weidevogelgebied.

Op de zijarmen van de kreek dienen nog regelbare stuwen te worden voorzien.

Beheer

Start: mei 2006

Het gebied is sinds broedseizoen 2007 functioneel als weidevogelgebied en wordt beheerd via gebruiksovereenkomsten met lokale landbouwers. Sinds 2011 voert het ANB in de weidevogelgebieden een beheer op maat van elk perceel uit, in samenwerking en nauw overleg met de gebruiker van het blok. Naargelang de ligging en uitgangssituatie werkt het ANB voor elk beheerblok een overgangsbeheer op maat, in nauw overleg met de betrokken landbouwer. 

Toekomst

Dit gebied zal in de toekomst deel uitmaken van het GGG Doelpolder.

Monitoring