Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Soortenbeschermingsprogramma haven Antwerpen

In het verlengde van de Ecologische Infrastructuur werkten het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en Natuurpunt van 2011 tot 2013 aan een gebiedsgericht soortenbeschermingsprogramma (SBP) voor de Antwerpse haven.

Zo'n SBP laat toe afwijkingen te verlenen op verbodsbepalingen uit het ‘Soortenbesluit’, zolang de acties maar leiden tot de instandhouding van de beoogde soorten. Het SBPlan Haven heeft als doel (beschermde) soorten waarvoor het havengebied een belangrijke vindplaats is, in stand te houden op het niveau van het havengebied, veeleer dan op het niveau van het individueel terrein. Met een gebiedsgerichte soortenbescherming worden heel wat ‘natuurproblemen’ op bedrijventerreinen opgelost, zelfs voor soorten die strikt worden beschermd via de Vogel- of Habitatrichtlijn. Het slaat een brug tussen soortenbescherming en maximale rechtszekerheid voor de bedrijven. 


Het ‘Soortenbeschermingsprogramma voor de Haven van Antwerpen’ bestaat, naast een algemeen deel, uit meerdere individuele ‘Soortenbeschermingsplannen’ of -programma’s. Uit de 90 beschermde soorten werden 14 paraplusoorten geselecteerd. Maatregelen voor deze 'paraplusoorten' komen ook de instandhouding van de overige 76 'meeliftende soorten' ten goede. Momenteel zijn er afgewerkte SBP's voor de rugstreeppad, de gierzwaluw, de huiszwaluw, het wit bosvogeltje, de moeraswespenorchis, de groenknolorchis, het bruin blauwtje, vleermuizen, de zwartkopmeeuw en de slechtvalk.

De uitvoertermijn van het Soortenbeschermingsprogramma Antwerpse haven loopt van 2015 tot en met 2019.

Het monitoringsrapport 2015 (beschikbaar via link op deze pagina) geeft een overzicht van de staat van de in het SBP beschreven soorten en habitats, en van alle uitgevoerde en nog openstaande acties na afloop van het eerste jaar van de uitvoertermijn.