Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Samenwerking in natuurbeheer

De keuze voor het ruimtelijk scheiden van functie sluit samenwerking niet uit, integendeel. Win-winsituaties zijn mogelijk voor natuur, landbouw, haven en omgeving. Zo lenen bepaalde tot doel gestelde natuurtypes zich uitstekend om begraasd te worden door runderen. Hierbij zet het Agentschap voor Natuur en Bos maximaal in op samenwerking met de lokale landbouwers.

Een gebruiksovereenkomst is een contract op vrijwillige basis waarbij een landbouwer met de overheid afspraken maakt over het natuur- en milieubeheer op percelen in eigendom van de overheid, in ruil voor de opbrengst van het perceel. De landbouwer kan zijn runderen kosteloos laten grazen in de natuurgebieden en op vastgelegde momenten maaien.

Mits goed toegepast is dit beheer ideaal voor de bescherming en instandhouding van broedende weidevogels als grutto, tureluur, wulp, kievit en scholekster. Ook doortrekkende en overwinterende vogels als grauwe gans en kolgans vinden hier hun gading.

De natuurcompensatiegebieden Doelpolder Noord, Putten West en Drijdijck worden sinds hun aanleg via  gebruiksovereenkomsten beheerd door lokale landbouwers. Het Agentschap voor Natuur en Bos houdt hierbij de vinger aan de pols en stuurt bij waar nodig.