Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Natuur in het Strategisch Plan haven Antwerpen

Het ‘ad hoc’ opgemaakte compensatieplan voor Deurganckdok en het ‘historisch passief’ van 2001 compenseert wat verloren ging bij de bouw van Deurganckdok, Verrebroekdok en enkele eerdere ingrepen in het Vogelrichtlijngebied. Deze compensaties konden verdere achteruitgang vermijden. Desondanks blijft de herstelopgave even groot. Bij verdere havenontwikkeling zullen de beschermde natuurwaarden in het gebied opnieuw onder druk komen te staan. De ad hoc compensatieprocedure is door de Europese Commissie als een uitzonderingsprocedure voorzien. Het herhaaldelijk toepassen hiervan leidt echter tot verdere versnippering en garandeert geen duurzame kwaliteitsvolle natuur zoals de Europese richtlijnen beogen.

In het voortgangsrapport van het ‘Strategisch Plan Linkerscheldeoevergebied’ in 2004 werd daarom een volwaardige en proactieve natuurontwikkeling als basisvoorwaarde voor alle verdere ontwikkeling op LSO vooropgesteld. Het moet ervoor zorgen dat de groei van de haven gelijke tred houdt met de instandhouding en ontwikkeling van kostbare ecosystemen.