Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Rugstreeppad

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

Rugstreeppad Bufo calamita komt voor op bijlage IV van de habitatrichtlijn. Het is een uitgesproken pioniersoort, die zich voortplant in tijdelijke ondiepe plassen. Buiten de voortplanting bij de poelen kennen Rugstreep­padden een gravende levenswijze. De aanwezigheid van Rugstreeppad is gerelateerd aan het voorkomen van een losse zandige of zandlemige bodem. Tijdens de voortplantings­periode van half april tot juli vormen mannetjes ’s avonds zangkoren rond de poelen om vrouwtjes aan te trekken. Het ’s zomers uitdrogen van de plassen is nodig opdat Rugstreeppad de poelen zouden blijven gebruiken. Poelen mogen echter niet te vroeg in het seizoen uitdrogen, omdat larven anders niet tot metamorfose kunnen komen. De mate en snelheid van het uitdrogen van de plassen variëert sterk van jaar tot jaar. Om Rugstreeppad duurzaam te behouden is dus een netwerk van plassen met verschillende diepten nodig. 

Groep: Habitatrichtlijnsoorten > habitat:  

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: ja - Rode lijst:  nee

Natuurdoel:   tot  

Monitoringsresultaten

Enkel bijlage I-soorten of soorten met natuurdoelen worden afzonderlijk besproken. Andere soorten worden globaal besproken binnen hun habitatgroep. Hieronder vindt u de algemene bespreking van de habitatgroep waarbinnen deze soort past.
overig (geen duurzame bestemmingen)
TOTAAL

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"