Weidevogelgebied

Weidevogelgebied

Het habitattype weidevogelgebied omvat natte graslanden, waar optimaal de watertafel in het broedseizoen slechts 25 cm beneden het maaiveld staat.

Gebieden van dit habitat

Gebied Habitat Oppervlakte Habitat GRUP Oppervlakte GRUPaflopend sorteren
Doelpolder Noord Weidevogelgebied 71 hectare Slik en schor
Putten West Weidevogelgebied 52 hectare Weidevogelgebied 60 hectare

Soorten van dit habitat

Broedvogels
soort Natuurdoel Aantal
1 Gele Kwikstaart 54
1 Graspieper 27
1 Grutto 62 - 62 59
1 Kievit 271
1 Scholekster 82 - 132 83
1 Tureluur 82 - 112 101
1 Veldleeuwerik 132
1 Wulp 1
1 Slechtvalk 0
1 Steltkluut 4 - 4 0