Strand en plas

Strand en plas

Het habitattype strand en plas wordt omschreven als bestaande uit zandvlakte, eventueel met pionierbegroeiing, gecombineerd met plassen. Het omvat met andere woorden de allereerste ontwikkelingsstadia op zandige grond. Onder pioniervegetatie verstaan we de eerste kolonisatiestadia van planten, waarbij open grond tussen de begroeiing duidelijk aanwezig blijft. Plassen in dit habitattype bestaan minstens voor een deel uit ondiep water. Er is geen verhouding tussen de verschillende delen vastgelegd, maar ze moeten allen wel aanwezig zijn. De optimale verhouding verschilt sterk van doelsoort tot doelsoort, en kan dus best ook variëren. Zo heeft Kluut duidelijk meer behoefte aan de onmiddellijke nabijheid van ondiep water dan bijvoorbeeld Visdief, en verkiest Zwartkopmeeuw als nestplaats een vegetatie die al iets verder ontwikkeld en droger  is dan Kokmeeuw.

Gebieden van dit habitat

Gebied Habitat Oppervlakte Habitat GRUP Oppervlakte GRUPaflopend sorteren
Gedempt deel Doeldok Strand en plas 74 hectare 0 hectare
Opgespoten MIDA's Strand en plas 77 hectare 0 hectare
Putten Plas Strand en plas
Vlakte van Zwijndrecht Strand en plas 53 hectare 0 hectare

Soorten van dit habitat

Broedvogels
soort Natuurdoel Aantal
1 Bontbekplevier 4 - 5 0
1 Dwergstern 0
1 Kleine Plevier 50 - 60 24
1 Kokmeeuw 3380 - 3402 3189
1 Roodborsttapuit 40
1 Kluut 350 - 450 203
1 Strandplevier 30 - 40 1
1 Visdief 208 - 208 20
1 Zwartkopmeeuw 30 - 40 1266