Slik en schor

Slik en schor

Het slik is het gedeelte van de oever dat bij elke vloed overspoelt. Slechts weinig planten kunnen in deze omstandigheden groeien. Eenden en steltlopers fourageren er op wormen, krabben en kreeftjes. Bij ieder getij wordt een dun laagje slib afgezet waardoor slikken opslibben en langzamerhand boven de hoogwaterlijn uitsteken. Ze overstromen niet meer bij ieder getij, het zijn nu schorren.

Schorren overspoelen enkel bij springtij. Deze getijdenwerking veroorzaakt opslibbing op de ene plaats en erosie op de andere. De schorranden kunnen afkalven, centraal ontstaan geulen en tegelijk ontstaan nieuwe stukjes schor. Dit dynamisch milieu herbergt een aangepaste flora en fauna. Er groeien plantensoorten die een tijdelijke overstroming – zelfs met zout of brak water – goed verdragen. In het brakke water treffen we stevig hoog riet, terwijl stroomopwaarts de unieke zoetwaterschorren met ruigten, rietvelden en wilgenvloedbos domineren. In het voorjaar bloeien Pinksterbloemen, spindotterbloemen, wat later kattenstaart en harig wilgenroosje. Vogels kunnen op deze schorren rusten en broeden.

Gebieden van dit habitat

Gebied Habitat Oppervlakte Habitat GRUP Oppervlakte GRUP
Brakke Kreek Slik en schor 36 hectare Slik en schor
GGG Doelpolder Strand en plas, Slik en schor, Weidevogelgebied 307 hectare
Ketenisseschor Slik en schor Slik en schor
Paardenschor Slik en schor 14 hectare Slik en schor 14 hectare
Prosperpolder Noord 194 hectare Slik en schor 194 hectare
Schor Ouden Doel Slik en schor Slik en schor