Plas en oever

Plas en oever

Het habitattype “Plas en Oever” wordt omschreven als bestaande uit 3/4 plas en 1/4 oever. Deze aandelen zijn richtwaarden. Er is niet vastgelegd welk type van vegetatie op de oevers moet voorkomen. Er wordt van uitgegaan dat dit deels rietoevers en deels grazige oevers zijn.

Gebieden van dit habitat

Gebied Habitat Oppervlakte Habitat GRUP Oppervlakte GRUP
Drijdijck Plas en oever 37 hectare Plas en oever, Weidevogelgebied 34 hectare
Grote Geule Plas en oever Riet en water, Plas en oever, Weidevogelgebied 100 hectare
Prosperpolder Zuid Plas en oever 170 hectare
Verrebroekse Plassen Plas en oever 80 hectare 0 hectare

Soorten van dit habitat

Broedvogels
soort Natuurdoel Aantal
1 Aalscholver 94
1 Bergeend 265 - 265 222
1 Dodaars 94
1 Geoorde Fuut 52
1 Knobbelzwaan 10 - 10 31
1 Krakeend 130 - 150 332
1 Krooneend 1
1 Kuifeend 125 - 135 255
1 Oeverzwaluw 600 - 800 1165
1 Slobeend 106 - 106 62
1 Tafeleend 119
1 Zomertaling 9
1 IJsvogel 4
1 Lepelaar 21
Overwinterende vogels
soort Natuurdoel Aantal
1 Krakeend 120 - 140 332
1 Kluut 1800 - 1829