Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Vleermuizen

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

Uit de monitoring blijkt dat vooral de kanalen en plasgebieden langs de rand van de haven belangrijk zijn voor vleermuizen. Zowel de activiteit als de soortenrijkdom zijn er duidelijk hoger dan in de rest van de haven of in de polders. In 2008 werd gestart met onderzoek naar het gebruik van nieuw gecreëerde plassen. Daaruit blijkt dat deze nieuwe waterrijke gebieden volop worden gebruikt door vleermuizen.

Groep: Habitatrichtlijnsoorten > habitat:  

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: ja - Rode lijst:  nee

Natuurdoel:   tot  

Monitoringsresultaten

Enkel bijlage I-soorten of soorten met natuurdoelen worden afzonderlijk besproken. Andere soorten worden globaal besproken binnen hun habitatgroep. Hieronder vindt u de algemene bespreking van de habitatgroep waarbinnen deze soort past.
overig (geen duurzame bestemmingen)
TOTAAL

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"