Habitatrichtlijnsoorten

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van alle soorten van de bijlagen II en IV die gedurende de monitoringsperiode werden aangetroffen. Waar mogelijk wordt aangegeven wat nodig is om deze soorten in het gebied te behouden.

Rugstreeppad Bufo calamita komt voor op bijlage IV van de habitatrichtlijn. Het is een uitgesproken pioniersoort, die zich voortplant in tijdelijke ondiepe plassen. Buiten de voortplanting bij de poelen kennen Rugstreep­padden een gravende levenswijze. De aanwezigheid van Rugstreeppad is gerelateerd aan het voorkomen van een losse zandige of zandlemige bodem. Tijdens de voortplantings­...

Lees verder

In 2007 werd een populatie van ongeveer 150 planten Groenknolorchis (Liparis loeselii) gevonden tussen het compensatiegebied Haasop en de spoorwegbundel langs de Hazopweg. Buiten deze populatie is er in België nog slechts één vindplaats in België, nabij Mol, met 5 à 10 exemplaren. Deze soort kwam in België op meer plaatsen voor, maar gaat reeds lang achteruit. Ook elders in Europa zijn...

Lees verder

Uit de monitoring blijkt dat vooral de kanalen en plasgebieden langs de rand van de haven belangrijk zijn voor vleermuizen. Zowel de activiteit als de soortenrijkdom zijn er duidelijk hoger dan in de rest van de haven of in de polders. In 2008 werd gestart met onderzoek naar het gebruik van nieuw gecreëerde plassen. Daaruit blijkt dat deze nieuwe waterrijke gebieden volop worden gebruikt door...

Lees verder