Doel en rapportagevorm

De monitoring op Linkerscheldeoever is een permanente taak die uitgevoerd wordt door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Het doel van deze monitoring is ten behoeve van de Europese Commissie en het Vlaamse Parlement na te gaan in hoeverre de gebieden, aangemeld in het kader van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in het Linkerscheldeoevergebied, zich in een gunstige staat van instandhouding bevinden.

Op basis van de monitoring worden door de Beheercommissie indien nodig suggesties naar bijsturing gedaan.

Van 2002 tot en met 2012 werd jaarlijks via een gedrukt verslag gerapporteerd over de toestand en de evolutie van de aanwezige en nieuw ontwikkelde natuur. De rapportage vanaf het monitoringsjaar 2013 gebeurt via deze website. De historische monitoringsgegevens worden stelselmatig aan de website toegevoegd.