Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Woudaapje

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

Het Woudaapje is de kleinste reiger. Het mannetje is contrasterend zwart en lichtbruin. Het wijfje is bruiner en meer gestreept. Juveniele exemplaren zijn gestreept en hebben iets van een kleine Roerdomp. Ze hebben een vuilgele, dolkvormige snavel en gele poten. In vlucht vallen vooral de lichte vleugelpanelen op. 
In het voorjaar zingt het mannetje vanuit het riet, een monotoom om de twee seconden herhaald ‘wroew’.

Groep: Broedvogels > habitat: Riet en water 

Bescherming: Bijlage 1: ja - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel:   tot  

Monitoringsresultaten

Op het Groot Rietveld werden 2 territoria waargenomen wat ook leidde tot 2 geslaagde broedgevallen. Er was een vermoeden dat het ook om 3 territoria kon gaan. In de zomer bleek de soort ook aanwezig tussen Kallo en Fort Sint-Marie. Hier werd zelfs een net vliegvlug jong op de baan aangetroffen. Wellicht gaat dit niet om de vogels van het Groot Rietveld maar om een derde broedpaar (van het derde territorium?) dat ook hier ergens broedde. Dit gebied ligt echter buiten het Vogelrichtlijngebied. 

Het aantal territoria ligt dus een stuk lager dan in 2015 en 2016. Wellicht moet hier gekeken worden naar het aanbod van prooien. Op het Groot Rietveld lijkt het water vertroebeld en de aanwezigheid van ondergedoken waterplanten sterk verminderd. Dit zijn nochtans noodzakelijke voorwaarden voor abundantie van jonge vissen. Dit is een aandachtspunt voor het komende beheer. 

Het Woudaapje was de afgelopen jaren opvallend aanwezig op het Groot Rietveld. Het ging om 3 à 5 territoriale mannetjes. Jaarlijks werden ook verschillende wijfjes en uitgevlogen jongen waargenomen op verschillende momenten doorheen het broedseizoen waardoor tot meerdere geslaagde broedgevallen kan besloten worden. Met de bestendiging van deze kleine populatie Woudapen op het Groot Rietveld behoort een toekomstige vestiging in de andere rietgebieden (Rietveld Kallo, Haasop, Verrebroekse Plassen, Drijdijck, Spaans Fort …) zeker tot de verwachtingen.  In 2016 hadden we zo al een territoriaal mannetje in de Verrebroekse Plassen en zelfs 2 op de zandstock in Prosperpolder Noord. We kregen van geen van deze drie te weten of ze ook gepaard waren. De kokmeeuwenkolonie op de Verrebroekse Plassen verhinderde het efficiënt (zeg maar ‘rustig’) zoeken naar een gevestigd paar. Op Prosperpolder Noord werd de zang tot laat in het seizoen gehoord (9 juli) zonder waarnemingen van wijfjes.

Het Woudaapje was ook in 2014 en 2015 weer opvallend aanwezig op het Groot Rietveld. Het ging om respectievelijk 3 en 5 territoriale mannetjes. Daarnaast werden in beide jaren ook verschillende wijfjes en uitgevlogen jongen waargenomen op verschillende momenten doorheen het broedseizoen. Daaruit kan besloten worden dat we in 2014 minstens 2 en in 2015 3 of meer geslaagde broedgevallen hadden. Deze vielen allen wel in een relatief korte periode. Een paartje met een tweede broedsel leek zich niet voor te doen. Met de bestendiging van deze kleine populatie Woudapen op het Groot Rietveld behoort een toekomstige vestiging in de andere rietgebieden zeker tot de verwachtingen.

Test toetsing aan natuurdoelen Woudaap

Het Woudaapje was in 2013 weer opvallend aanwezig op het Groot Rietveld. Vanaf de laatste decade van april waren er 3 territoriale mannetjes aanwezig. Er werden ook minstens 2 wijfjes waargenomen. Op basis van vele losse waarnemingen is er bewijs van minstens 2 geslaagde broedgevallen waarvan ook de jongen werden gezien. Voedselvluchten van een derde koppel op latere data leken te wijzen op een derde geslaagd broedgeval. Bovendien werd door verschillende waarnemers en fotografen gedacht aan de aanwezigheid van een vierde adult mannetje. De 3 territoria voor 2013 betreffen dus mogelijks een onderschatting. Met de bestendiging van deze kleine populatie Woudapen op het Groot Rietveld behoort een toekomstige vestiging in de andere rietgebieden (Rietveld Kallo, Haasop, Verrebroekse Plassen, …) zeker tot de verwachting.

overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
TOTAAL 1
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0 0 0 0 0 3 2 2 3 3 3 3 05 60
TOTAAL 3 2 2 3 3 3 3 5 6

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"