Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Woudaapje

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

Het Woudaapje is de kleinste reiger. Het mannetje is contrasterend zwart en lichtbruin. Het wijfje is bruiner en meer gestreept. Juveniele exemplaren zijn gestreept en hebben iets van een kleine Roerdomp. Ze hebben een vuilgele, dolkvormige snavel en gele poten. In vlucht vallen vooral de lichte vleugelpanelen op. 
In het voorjaar zingt het mannetje vanuit het riet, een monotoom om de twee seconden herhaald ‘wroew’.

Groep: Broedvogels > habitat: Riet en water 

Bescherming: Bijlage 1: ja - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel:   tot  

Monitoringsresultaten

Het Woudaapje was ook in 2014 en 2015 weer opvallend aanwezig op het Groot Rietveld. Het ging om respectievelijk 3 en 5 territoriale mannetjes. Daarnaast werden in beide jaren ook verschillende wijfjes en uitgevlogen jongen waargenomen op verschillende momenten doorheen het broedseizoen. Daaruit kan besloten worden dat we in 2014 minstens 2 en in 2015 3 of meer geslaagde broedgevallen hadden. Deze vielen allen wel in een relatief korte periode. Een paartje met een tweede broedsel leek zich niet voor te doen. Met de bestendiging van deze kleine populatie Woudapen op het Groot Rietveld behoort een toekomstige vestiging in de andere rietgebieden zeker tot de verwachtingen.

<p>Het Woudaapje was in 2013 weer opvallend aanwezig op het Groot Rietveld. Vanaf de laatste decade van april waren er 3 territoriale mannetjes aanwezig. Er werden ook minstens 2 wijfjes waargenomen. Op basis van vele losse waarnemingen is er bewijs van minstens 2 geslaagde broedgevallen waarvan ook de jongen werden gezien. Voedselvluchten van een derde koppel op latere data leken te wijzen op een derde geslaagd broedgeval. Bovendien werd door verschillende waarnemers en fotografen gedacht aan de aanwezigheid van een vierde adult mannetje. De 3 territoria voor 2013 betreffen dus mogelijks een onderschatting. Met de bestendiging van deze kleine populatie Woudapen op het Groot Rietveld behoort een toekomstige vestiging in de andere rietgebieden (Rietveld Kallo, Haasop, Verrebroekse Plassen, …) zeker tot de verwachting.</p>

overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
niet in natuurbeheer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
haven/industrie/infrastructuur 0
TOTAAL
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
natuurkerngebied 0 0 0 0 0 3 2 2 3 3 3 3 05
ecologische infrastructuur 0
niet in natuurbeheer
overig natuurgebied 0
ecologische infrastructuur met kwaliteitsdoelstelling 0
TOTAAL 3 2 2 3 3 3 3 5

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"