Strandplevier

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

De strandplevier onderscheidt zich van de kleine plevier door het ontbreken van een gele ring rond het oog. De vogel is van de bontbekplevier te onderscheiden doordat de laatste een grotendeels zwarte snavel heeft, terwijl de snavel van de strandplevier geheel zwart is.

Het voedsel van de strandplevier bestaat uit weekdieren, insecten en kreeftachtigen, die met korte stoten van de snavel uit de modder worden gevist. Hierbij worden korte stukjes gerend waarna de vogel weer kort stil staat.

Het nest bestaat uit een ondiep kuiltje in het zand, waarin ongeveer drie goed gecamoufleerde eieren gelegd worden. Meestal broeden strandplevieren afzonderlijk, maar soms vormen zich ook kleine kolonies, waarbij het nest bij voorkeur gebouwd wordt op een plek waar de andere nesten niet zichtbaar zijn. 

Groep: Broedvogels > habitat: Strand en plas 

Bescherming: Bijlage 1: ja - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel: 30  tot  40

Monitoringsresultaten

In 2013 konden er maar 3 territoria opgetekend worden in Vlaanderen, 1 te Zeebrugge en 2 op Linkeroever. In 2014 nog welgeteld 1, en dat nog wel op het met zand bedekte eiland van Prosperpolder Noord. In 2015 bracht een paartje 2 jongen vliegvlug op Putten Plas. Het enige andere paar voor Vlaanderen, te Zeebrugge, bracht eveneens 2 jongen groot. Dat is een heel goed broedsucces, van veel te weinig broedparen.

De totale Vlaamse populatie in 2012 bedroeg slechts 13 paar waarvan 9 op Linkeroever. In 2013 konden er maar 3 opgetekend worden in Vlaanderen, 1 te Zeebrugge en 2 op Linkeroever. Deze zaten eerst op Putten Plas waar we vorig jaar alle territoria optekenden. Door werkzaamheden verlieten ze dit gebied. Vermoedelijk dezelfde twee koppels waren daarna aanwezig op het Doeldok. Minstens één paartje broedde hier succesvol. Deze kolonisator reageert snel op de aanwezigheid van geschikt broedbiotoop, zijnde schrale zandvlaktes nabij waterplassen. Putten Plas, het Doeldok en zelfs de Midas lijken nog steeds geschikt als broedgebied. Het bedekken van 2 eilanden met zand te Prosperpolder Noord zou ook deze soort ten goede kunnen komen.

Strandplevier haalt de IHD niet. Strandplevier komt vooral voor op pionierzones op het opgespoten terrein. Van 2005 tot 2008 was de Verrebroekse Plassen de belangrijkste locatie. Dit is de laatste jaren verschoven naar Putten Plas en Doeldok.

overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
niet in natuurbeheer 1 3 16 6 3 2 4 4 0 9 2 0 1 0
haven/industrie/infrastructuur 2 8 7 5 6 0 3
haven/industrie/infrastructuur 0
niet in natuurbeheer 0
TOTAAL 1 3 18 14 10 7 4 4 6 9 2 1 3
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
natuurkerngebied 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ecologische infrastructuur 0 0
niet in natuurbeheer
overig natuurgebied 0 0
ecologische infrastructuur met kwaliteitsdoelstelling 0 0
niet in natuurbeheer 0
niet in natuurbeheer 0
TOTAAL 1 1

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"