Snor

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

De snor is net zoals veel verwante soorten een onopvallende vogel die voornamelijk in het riet leeft. De snor is van soorten zoals de kleine karekiet en de sprinkhaanzanger te onderscheiden door de roodbruine onderstaartdekveren en een gedrongen bouw. Het beste kenmerk is echter de zang, die begint met enkele korte klikjes en wordt gevolgd door een lange triller.

De snor broedt in rietvelden in moerasgebieden en bouwt vlak boven het water een groot nest. Vooral door de kunstmatige regeling van de grondwaterstand zijn veel geschikte broedgebieden verloren gegaan. De vogel overwintert ten zuiden van de Sahara, maar doordat het gebied dat de vogel hierbij moet passeren steeds verder verdroogt wordt de overtocht voor de vogel steeds zwaarder. 

Groep: Broedvogels > habitat: Riet en water 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel:   tot  

Monitoringsresultaten

Enkel bijlage I-soorten of soorten met natuurdoelen worden afzonderlijk besproken. Andere soorten worden globaal besproken binnen hun habitatgroep. Hieronder vindt u de algemene bespreking van de habitatgroep waarbinnen deze soort past.
overig (geen duurzame bestemmingen)
2015 2016
niet in natuurbeheer 0
haven/industrie/infrastructuur 0 0
haven/industrie/infrastructuur 0
niet in natuurbeheer 0
TOTAAL
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2015 2016
natuurkerngebied 6 1
ecologische infrastructuur 0 0
niet in natuurbeheer
overig natuurgebied 0 0
ecologische infrastructuur met kwaliteitsdoelstelling 0 0
niet in natuurbeheer 0
niet in natuurbeheer 0
TOTAAL 6 1

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"