Roodborsttapuit

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

Roodborsttapuiten zijn vogels van open tot halfopen, vaak droge terreinen met enige struweelopslag of hoog opschietende kruiden, zoals heidevelden. Het goed verborgen nest wordt op of net boven de grond gebouwd. Vanaf een uitkijkpost in het territorium wordt het grootste deel van het uit insekten en ander klein gedierte bestaande voedsel opgespoord. Onze roodborsttapuiten brengen de winter veelal door in Zuidwest-Europa.

Groep: Broedvogels > habitat: Strand en plas 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel:   tot  

Monitoringsresultaten

Enkel bijlage I-soorten of soorten met natuurdoelen worden afzonderlijk besproken. Andere soorten worden globaal besproken binnen hun habitatgroep. Hieronder vindt u de algemene bespreking van de habitatgroep waarbinnen deze soort past.
overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
niet in natuurbeheer 4 7 11 16 13 14 19 19 21 17 4 9 17 16
haven/industrie/infrastructuur 1 3 2 3 6 4 2 4 2 3 1
haven/industrie/infrastructuur 0
niet in natuurbeheer 1
TOTAAL 4 7 11 17 16 16 22 25 25 19 8 11 20 18
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
natuurkerngebied 3 3 8 5 5 2 1 0 5 7 4 7 05 12
ecologische infrastructuur 3 4 5 1 3 5 2 5 3 6 6 05 5
overig natuurgebied 1 1 1 0 0
ecologische infrastructuur met kwaliteitsdoelstelling 1 0 0
niet in natuurbeheer
niet in natuurbeheer 0
niet in natuurbeheer 0
TOTAAL 6 7 13 6 8 8 3 7 9 13 4 13 10 17

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"