Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Purperreiger

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

De purperreiger is een sierlijke reiger met een fraai uiterlijk. De purperreiger is donkerder, kleiner en vooral slanker dan de bekende blauwe reiger. In vlucht vallen vooral de ver uitstekende poten met lange tenen op.De purperreiger is een moerasbewoner en broedt koloniegewijs in drassig, overjarig rietland en in door oud riet omgeven struweel. Het voedsel bestaat vooral uit vis en amfibiën, welke in ondiep open water gevangen worden. Het zijn trekvogels, die overwinteren in West-Afrika bezuiden de Sahara. Purperreigers zijn een stuk zeldzamer dan de algemene blauwe reiger.

Groep: Broedvogels > habitat: Riet en water 

Bescherming: Bijlage 1: ja - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel: 60  tot  60

Monitoringsresultaten

Van 5 t.e.m. 12 juni pleisterden tot 5 Purperreigers op het Groot Rietveld. Het groepje bestond uit 3 adulte vogels en 2 in eerstezomerkleed. Twee adulte vogels brachten ook nestmateriaal naar een vaste plek in het riet. Deze vermoedelijke nestbouw was blijkbaar van korte duur. Na 12 juni werden geen Purperreigers meer waargenomen. De Purperreiger broedde voor het laatst in Vlaanderen in 1982 (Zonhoven en Rekem). Het bleef steeds bij solitaire broedgevallen in visvijvers met lage waterstand en veel riet. Het Groot Rietveld bestaat uit een gelijkaardig biotoop. Een toekomstige vestiging behoort hier tot de mogelijkheden. Voor deze soort werd 60 broedparen als gewestelijke IHD vooropgesteld, voornamelijk te realiseren binnen het kader van het Sigmaplan.

overig (geen duurzame bestemmingen)
TOTAAL

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"