Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Porseleinhoen

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

Het Porseleinhoen is een kleine compacte ral met gele snavel, grijs met wit gevlekte onderdelen en bruin geschelpte bovendelen. In tegenstelling tot andere rallen is de onderstaart volledig wit. De poten zijn groen. Bij adulten is een beetje rood aan de snavelbasis zichtbaar. In tegenstelling tot zijn levenswijze is de zang, een veelvuldig herhaald ‘whuitt’ (‘als een zweepje’), zeer opvallend.

Groep: Broedvogels > habitat: Riet en water 

Bescherming: Bijlage 1: ja - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel:   tot  

Monitoringsresultaten

Zowel op de Linkerscheldeoever als in Vlkaanderen verlopen de broedaantallen verlopen zeer onregelmatig. In het Vogelrichtlijngebied is jaarlijks wel geschikt broedhabitat voor deze soort aanwezig. Porseleinhoen heeft nood aan ondiep water met vegetatie, zoals grote zegges en de randzones van rietlanden. Het water is best niet dieper dan 15cm over een groot deel van de oppervlakte. In 2014 waren de waterstanden in verschillende gebieden eerder laag en daardoor ongeschikt voor deze soort. In 2015, met normale waterstand, werd de soort echter ook niet opgetekend.

<p>De broedaantallen verlopen in Vlaanderen bijzonder onregelmatig. Dat is ook het geval in het Vogelrichtlijngebied waar jaarlijks wel geschikt broedhabitat voor deze soort aanwezig is. Porseleinhoen heeft nood aan ondiep water met vegetatie, zoals zeggenvegetaties en de randzones van rietlanden. Het water is liefst niet dieper dan 15 cm over een groot deel van de oppervlakte. Ondanks geschikte waterstanden in 2012 en 2013 werd de soort niet genoteerd, ook niet in de zone Groenknolorchis waar ze de laatste jaren een paar keer werd vastgesteld.</p>

overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
niet in natuurbeheer 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
haven/industrie/infrastructuur 1 0
TOTAAL 1 1
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
natuurkerngebied 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ecologische infrastructuur 1 1 0
ecologische infrastructuur met kwaliteitsdoelstelling 1 1 0
niet in natuurbeheer
overig natuurgebied 0
TOTAAL 1 3 1 1

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"