Gele Kwikstaart

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

De gele kwikstaart is een vogelsoort met een groot verspreidingsgebied. Gele kwikstaarten hebben een voorkeur voor open landbouwgebieden met een dichte vegetatie van 40 tot 65 cm. hoogte. Het zijn insecteneters. 'Gele kwikken' wippen de staart regelmatig met felle schokkende bewegingen op en neer: het typische 'kwikken' van de staart.

Groep: Broedvogels > habitat: Weidevogelgebied 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel:   tot  

Monitoringsresultaten

Enkel bijlage I-soorten of soorten met natuurdoelen worden afzonderlijk besproken. Andere soorten worden globaal besproken binnen hun habitatgroep. Hieronder vindt u de algemene bespreking van de habitatgroep waarbinnen deze soort past.
overig (geen duurzame bestemmingen)
2015 2016
niet in natuurbeheer 35 57
haven/industrie/infrastructuur 1
haven/industrie/infrastructuur 0
niet in natuurbeheer 0
TOTAAL 35 58
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2016
overig natuurgebied 0
natuurkerngebied 14
ecologische infrastructuur met kwaliteitsdoelstelling 0
ecologische infrastructuur 0
niet in natuurbeheer 0
niet in natuurbeheer 0
TOTAAL 14

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"