Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Natuurweide

Dit natuurtype omvat natte graslanden, waar optimaal de watertafel in het broedseizoen slechts 25 cm beneden het maaiveld staat. Dit natuurtype is binnen dit SBZ vooral van belang als broed- en foerageergebied voor weidevogels, als rust- en overwinteringsgebied voor ganzen en watervogels, als beschermd en ideaal habitat voor zoutminnende planten (1330-Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae), subtype binnendijkse zilte vegetaties).

Gebieden van dit habitat

Gebiedaflopend sorteren In Vogelrichtlijngebied In Habitatrichtlijngebied In natuurbeheer Tijdelijke natuur Compensatiedossier
Drijdijck deel 1 ja nee ja nee Deurganckdokproject
Groenknolorchissite ja nee ja nee
Grote Geule deels nee ja nee
Nieuw Arenbergpolder ja nee nee
Nieuw Arenbergpolder fase II ja nee nee nee
Polders van Kruibeke ja nee Deurganckdokproject
Putten Weiden ja nee ja nee
Putten West ja nee ja nee Deurganckdokproject