Natuurcompensaties op Rechterscheldeoever

Op Rechterscheldeoever werd in de periode 2003-2005 in het kader van het overleg rond het strategisch plan een zogenaamd "Combinatievoorstel" ontwikkeld voor de noordoostelijke randzone van de haven (Zandvliet-Berendrecht-vormingsstation Noord-logistiek park). Dit combinatievoorstel vertrekt vanuit de vaststelling dat een aantal projecten nodig zijn voor de verdere ontwikkeling van de haven van Antwerpen, dat er geen alternatieven aanwezig zijn en dat de natuurcompensaties voor deze projecten beter worden gegroepeerd in één groot natuurgebied. De verschillende acties dienen bijgevolg als een geheel te worden bekeken.

De keuze voor deze gegroepeerde natuurcompensatie viel op het Opstalvalleigebied. Dit uitgestrekt aaneengesloten gebied ligt immers in de nabijheid van het gebied dat verloren gaat en is reeds grotendeels in eigendom van de overheid. Bovendien is het gebied laag gelegen en bevat het al waardevolle elementen als sloten en grachten met rietkragen.

De eerste fase omvat 62 hectare ten zuiden van Berendrecht en is ingericht als natuur sinds 2008. Deze fase compenseert de natuurverliezen van de reeds gerealiseerde havenprojecten.

Momenteel is de tweede fase in voorbereiding op het grondgebied van Berendrecht en Stabroek. Hiermee breidt het gebied uit tot in totaal 240 hectare Europees beschermde natte natuur met waterplassen, rietpartijen, drassige graslanden en struikgewas. Het Opstalvalleigebied compenseert onder meer de uitbreiding van het rangeerstation Antwerpen-Noord en de toekomstige ontwikkeling van het Logistiek Park Schijns, projecten die deel uitmaken van de ontwikkelingsplannen voor het havengebied Antwerpen.