Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Zoetwaterkreek

Leefgebied / streefbeeld

Status

IHD pijler 1

tijdelijke natuur:
in natuurbeheer:
in Vogelrichtlijngebied:ja
in Habitatrichtlijngebied:

Compensatiedossier

Praktisch

Ligging:

‘Gelegen ten westen van het niet te dempen deel van het Doeldok en ten oosten van Kieldrecht, binnen het ecologisch deel van de bufferzone’. Dit gebied vormt één geheel met het naastgelegen weidevogelgebied Putten West.

Toegankelijkheid:

Te bezichtigen vanop de openbare weg rondom en vanaf de kijkwand op de bufferdijk langs de havenkant.

Beheerder:  Agentschap voor Natuur en Bos

Trekker

Deze kreek vormt één geheel met het weidevogelgebied 'Putten West' en een zone die in de compensatiematrix van het Deurganckdok voorzien was als 'ecologisch waardevolle polder'.

Voorbereiding

Start: januari 2004

  • - MER "Aanleg weidevogelgebied en plasdrasgebied Drijdijck en aanleg langgerekte zoetwaterkreek in combinatie met realisatie weidevogelgebied Putten West en alle daarmee onlosmakelijk verbonden ingrepen", Belconsulting, januari 2004
  • - Bouwvergunning verleend i.k.v. het Nooddecreet in april 2004

Realisatie

Start: augustus 2005

Vanaf december 2003 werden de verworven percelen afgeplagd. In 2005-2006 volgden grootschalige graafwerken. Voor de aanleg van het weidevogelgebied werden de aanwezige boomgaarden gerooid, de teellaag werd afgeschraapt, en een kreekprofiel werd uitgegraven. Vervolgens werd het gebied ingezaaid. In 2007 werden afsluitingen en voorzieningen voor begrazing en toegankelijkheid  geplaatst. De resterende bebouwing binnen het gebied werd afgebroken, met uitzondering van de beschermde hoeve Hof ter Walle.

Beheer

Start: juni 2006

De doelstellingen voor riet en water, weidevogelgebied en ecologisch waardevolle polder zijn gecombineerd in Putten West en de Zoetwaterkreek als geheel. Momenteel is er binnen het gebied eerder een overschot aan oppervlakte weidevogelgebied t.o.v. de andere doelstellingen. Bovendien worden de doelstellingen voor weidevogels reeds gehaald, maar presteren rietvogels nog ondermaats. Een omzetting van een deel weidevogelgebied naar riet en water binnen het compensatienetwerk is dus te verantwoorden. Een zo groot mogelijke oppervlakte aaneengesloten habitat verdient echter de voorkeur boven mozaiëkvorming.

In 2012 werd verder bekeken hoe de doelstellingen voor weidevogelgebied en riet en water optimaal verdeeld kunnen worden tussen Putten West-Zoetwaterkreek en Drijdijck. Er werd beslist om de noordelijke punt van Drijdijck en het noordelijke en zuidelijke derde van de Zoetwaterkreek te gaan beheren in functie van rietontwikkeling. Langs het middendeel van de Zoetwaterkreek zal een weidevogelbeheer gevoerd worden. Deze uitwisseling van doelstellingen geeft meer garantie op optimaal habitat en maakt een kostenefficiënter beheer mogelijk. De zone waar eerder riet aangeplant werd, werd in 2012 uitgerasterd tegen vraat en heraangeplant.

In mei ’12 werden nestvlotten voor Visdief geplaatst in de Zoetwaterkreek.  De eilanden in de kreek worden elk najaar manueel gemaaid.

Toekomst

Dit gebied maakt samen met het aangrenzende Putten West en tussenliggende blok 'ecologisch waardevolle polder' deel uit van de natuurkernstructuur, die tegen 2030 de natuurdoelen voor de speciale beschermingszones moet kunnen herbergen.

Monitoring