Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Vlakte van Zwijndrecht

Status

IHD pijler 1

tijdelijke natuur:
in natuurbeheer:
in Vogelrichtlijngebied:nee
in Habitatrichtlijngebied:

Compensatiedossier

Praktisch

Ligging:

Braakliggend industriegebied gelegen ten oosten van het ‘Groot Rietveld’ en de provinciegrens.

Toegankelijkheid:

Buiten het broedseizoen toegankelijk voor wandelaars zonder hond, via de toegangspoort aan de noordzijde langs de Kwarikweg.

Beheerder:  Agentschap voor Natuur en Bos

Trekker: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

De broedvlakte is ontstaan door de onafgewerkte opspuiting van de Melselepolder in de jaren '70. Het gebied bleef braak liggen en trok door zijn open pionierskarakter tal van broedvogels aan.

Realisatie

Start: maart 2002

In 2002 startte het beheer van het gebied als tijdelijk compensatiegebied met het plaatsen van boomstambarricades, later vervangen door een afsluiting, om motorcrossers uit het gebied te weren. Erosiegeulen werden gedempt om water in het gebied vast te houden.

In 2004 volgde een grondige herinrichting waarbij het gebied werd teruggezet naar een kale zandige vlakte met plassen. In het voorjaar van 2006 werden ondiepe plassen gecreëerd. In het voorjaar van 2011 volgde een nieuwe grootschalige herinrichting en werd een broedeiland met ringgracht aangelegd.

Beheer

Start: maart 2002

Zonder beheer evolueren pionierssituaties snel naar ruige en beboste terreinen, die niet meer geschikt zijn als broedgebied voor kust- en koloniebroeders. Daarom wordt de Vlakte van Zwijndrecht jaarlijks gemaaid of geklepeld, en wordt periodiek de pionierssituatie hersteld door frees- en graafwerken. Waar nodig wordt spontane verbossing gekapt. De Konikpaarden grazen jaarrond jonge scheuten af.  

Toekomst

Waar strand- en plasbroeders in het natuurcompensatieplan voor Deurganckdok werden voorzien van surrogaat broedgebied op de (beschikbare) opgespoten zandgronden, geeft de Achtergrondnota Natuur voorkeur aan meer natuurlijke en duurzame habitattypes om deze doelsoorten (kust- en koloniebroeders) op te vangen, met name 'slik en schor' of estuariene natuur. Dit type wordt ontwikkeld in Prosperpolder Noord en het GGG Doelpolder. Zodra in deze estuariene natuurkerngebieden voldoende broedgebied voor strand- en koloniebroeders is gerealiseerd, zal de Vlakte van Zwijndrecht ingezet worden voor havenontwikkeling.

Monitoring