Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Verrebroekse Plassen deel 1

Status

IHD pijler 1

tijdelijke natuur:
in natuurbeheer:
in Vogelrichtlijngebied:ja
in Habitatrichtlijngebied:nee

Compensatiedossier

Praktisch

Ligging:

’Plas en Oever’ (“tijdelijk en permanent beheer van waterplassen gelegen in de zone ‘Putten Plas’ en overige waterplassen in Z2-gebied” )

Toegankelijkheid:

Te bezichtigen vanop de Haandorpweg

Beheerder:  Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Trekker: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

De Verrebroekse Plassen zijn gelegen aan het uiteinde van het nog af te werken Verrebroekdok (fase III). De werken aan dit dok zijn omwille van budgettaire redenen stopgezet. De centrale gronden liggen nog op hun oorspronkelijke maaiveldhoogte maar kwamen door de verhoging van het waterpeil 1,5 meter onder water te staan. De omringende zones zijn gedeeltelijk opgespoten. De restanten van de vroegere waterloop van de Hoge Landen en Zuidelijke Watergang zijn nog zichtbaar in het gebied. Het geheel evolueerde spontaan tot een zeer waardevol en gevarieerd waterrijk gebied. 

Het compensatieplan Deurganckdok voorzag in een streefoppervlakte van 35 hectare voor 'kunstmatige waterplassen in Z2-gebied'. Deze omschrijving had enerzijds betrekking op het gebied ‘Putten Plas’ (C63), en anderzijds op "overige waterplassen in Z2-gebied". Hiermee werd bedoeld de ‘Verrebroekse Plassen', het Doeldok, en/of nog in de toekomst aan te duiden of aan te leggen plassen die als rust-of overwinteringsplaats zullen fungeren.

Het gebied is zowel van belang voor broedende als voor doortrekkende en onverwinterende (water)vogels. Ook voor vleermuizen is het belangrijk fourageergebied.

In de S-IHD oefening wordt dit gebied verdeeld in 3 delen, op basis van tot doel gestelde of voorkomende leefgebieden:

Realisatie

Start: januari 2003

In 2003 werd het bestaande natuurgebied voorzien van een afsluiting om de rust te garanderen en verstoring door bv. motorcross tegen te gaan. Verdere inrichting was niet noodzakelijk gezien het tijdelijke karakter van het gebied.

Beheer

Start: januari 2003

In 2004 werd een beheervisie opgemaakt voor het gebied. Het beheer van dit gebied is gericht op het vrijwaren van de rust, het bewaken van het waterpeil en het verwijderen van overtollige wilgenopslag. 

Natuurpunt WAL organiseert jaarlijks - in samenwerking met het GHA, het ANB en het INBO - een beheerdag voor het kappen van wilgen binnen de Verrebroekse plassen en ophogen van broedhopen voor Lepelaars. Gezien het succes van de takkenhoop in het Verrebroekdok als broedeiland voor Lepelaars, werden sinds 2012 gelijkaardige broedeilanden van takkenhopen voorzien op Blokkersdijk en in de Zoetwaterkreek, om de kolonie de kans te geven zich tijdig te verplaatsen.

Toekomst

Het GRUP voorziet de realisatie van de 3de fase van het Verrebroekdok. Daarbij zullen de huidige natuurwaarden in de Verrebroekse Plassen verdwijnen. Om het behalen van de natuurdoelen voor watervogels veilig te stellen, bakent het GRUP tegelijk een nieuw zoet plassengebied af in Prosperpolder Zuid. Dit zal dienen als overwinteringsgebied voor watervogels en als belangrijk broedgebied voor veel bijlage I-soorten.

De vraag uit het nooddecreet naar permanente kunstmatige waterplassen in Z2-gebied blijft voldaan in Doeldok en de Steenlandpolder

Monitoring