Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Spaans Fort

Leefgebied / streefbeeld

Status

IHD pijler 1

tijdelijke natuur:
in natuurbeheer:
in Vogelrichtlijngebied:ja
in Habitatrichtlijngebied:nee

Compensatiedossier

Praktisch

Ligging:

Het gebied ‘Spaans Fort’ wordt begrensd door de Sint-Michielsstraat en het gebied ‘Drijdijck’ in het noorden, de landschapsdijk Verrebroek in het oosten, de Sluisstraat en toegangsweg naar pompstation Watermolen in het zuiden en door de Watermolendijk en Spaans Fort in het westen.

Toegankelijkheid:

Het natuurgebied is beperkt toegankelijk voor bezoekers: over een lengte van 100 meter werd de betonverharding van de Sint-Michielsstraat behouden als wandelpad. Het wandelpad geeft toegang tot een halfverhard uitkijkplatform op het verbrede gedeelte van de landschapsdijk. Langs de weg van het Spaans Fort is parkeergelegenheid voorzien voor wagens en bussen.

Beheerder:  Agentschap voor Natuur en Bos

Trekker: Maatschappij LSO

Uit de passende beoordeling bleek dat de realisatie van het ‘Logistiek Park Waasland fase 1’ leidt tot 20 hectare biotoopverlies ‘Riet en Water’. Naast deze compensatienoodzaak diende een populatie Groenknolorchis binnen de perimeter van het voorziene Logistiek Park duurzaam behouden te blijven en kwam eveneens de vraag van het GHA voor samenwerking rond een compensatie voor Rugstreeppad i.h.k.v. de Vopak-terminal, die ook gevonden kon worden binnen deze perimeter. Er werd een voorstel uitgewerkt dat een combinatie vormt van deze 3 factoren, verspreid over 2 deelgebieden: 12 hectare in de Haasop en 8 ha in de zone 'Spaans Fort'. 

Voorbereiding

Start: juni 2008

Realisatie

Start: februari 2009

De inrichtingswerken in de zone ‘Spaans Fort’ werden in januari ’10 beëindigd. Er werden 2 grotere plassen aangelegd, die ter hoogte van de bocht in het woongehucht via een ondergrondse verbinding met elkaar werden verbonden. Verder omvat het combinatievoorstel in dit deelgebied een aantal kleinere ingrepen ter versterking van het netwerk van ecologische infrastructuur binnen het havengebied: de aanleg van een oeverzwaluwwand (rode lijstsoort) en van 3 kleinere poelen als leefgebied voor de Rugstreeppad (Bijlage IV van de Habitatrichtlijn) en het behoud van een aantal populierenrijen als landschapsverbinding voor Vleermuizen (bijlage IV van de Habitatrichtlijn).

De vrijgekomen grond werd gebruikt voor de verdere uitbouw van landschapsdijken die de impact van de achterliggende havenactiviteiten en het ermee gepaard gaande verkeer op de omliggende woonkernen moeten helpen verminderen.  

Beheer

Start: januari 2010

Natuurpunt-WAL maakt een beheerplan op voor het gebied i.h.k.v. het project ‘de Antwerpse Haven Natuurlijker’. Deze visie omvat de aanleg en het beheer van een wandelpad op de bufferdijk, en de aanplant van een bosrand als buffer. De Beheercommissie steunt de keuze om in het Spaans Fort zover mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van en beleefbaarheid voor de omgeving, zij het zonder de natuurdoelstellingen hierdoor te hypothekeren.

Toekomst

Monitoring