Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Schor Ouden Doel

Leefgebied / streefbeeld

Status

IHD pijler 1

tijdelijke natuur:
in natuurbeheer:
in Vogelrichtlijngebied:ja
in Habitatrichtlijngebied:ja

Praktisch

Ligging:

Aan de rivierzijde van de Schelde in de Prosperpolder, de noordelijkste uithoek van het Waasland op de grens met Nederland. Ten noorden van het gebied ligt het befaamde 'verdronken land van Saeftinghe' en aan de overkant reikt een gelijkaardig schorrenreservaat, het Galgenschoor. Binnendijks werd Doelpolder Noord aangelegd en is het toekomstige getijdengebied Posperpolder Noord in realisatie.

Toegankelijkheid:

Te bezichtigen vanop de dijk

Beheerder:  Natuurpunt-WAL

Trekker

Het buitendijks gebied tot aan de Schelde is een brakwaterschor. Het gebied staat onder invloed van getijdenwerking en wordt zowel door zout water vanuit de Noordzee als door zoet water vanuit de Schelde overspoeld. Het slikgedeelte komt tweemaal daags onder water. De hoger gelegen schorren lopen alleen onder bij storm en springtij. Het gebied werd in 1993 aangekocht door Natuurreservaten vzw, nu Natuurpunt vzw.

Beheer

Start: juli 1999

Tot in de jaren '70 werd het schor door runderen begraasd, maar door de dijkverhogingen (sigmaplan) was er geen uitwijkmogelijkheid meer voor de dieren en diende de begrazing te worden stopgezet. Riet en andere planten verdrongen vrij snel de typische schorrenplanten. Om de verruiging van het gebied tegen te gaan werd in juni 1999 opnieuw een begrazingsproject opgestart.

http://www.natuurpuntwal.be/index.php?page=schor-ouden-doel

Toekomst

Bij de afwerking van het Hedwige-Prosperproject wordt ter hoogte van het Schor Ouden Doel een grote bres gemaakt in de Scheldedijk, langs waar  tweemaal per dag Scheldewater in het ontpolderde gebied zal stromen. Het schor zal geleidelijk aan één geheel vormen met het nieuwe estuariene gebied.

Monitoring