Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Putten Weiden

Status

in natuurbeheer: 

tijdelijke natuur: 

in Vogelrichtlijngebied: ja

in Habitatrichtlijngebied:     

Praktisch

Ligging:

In de driehoek gevormd door het Doeldok, de Middenstraat en de Dijk van de Oud-Arenbergpolder

Toegankelijkheid:

Goed te bezichtigen vanop het wandelparcours Oud Arenberg, Middenstraat, Dijk van de Oud-Arenbergpolder, voetwegel. Er is een luisterpad met zitbanken en een laarzenpad.

Beheerder:  Agentschap voor Natuur en Bos

Trekker

Door de aanwezigheid van oude kreekrestanten waarin veenvorming plaatsvond, ontstond door turfwinning in de Middeleeuwen een netwerk van grachten en greppels. Dit uitgesproken microreliëf is nog steeds zichtbaar in de oude weilanden van Putten Weiden. Het gebied herbergt meer dan 200 verschillende plantensoorten waarvan 35 zeldzame, zoals de zilte greppelrus, schorrenzoutgras en blauw kweldergras. Putten Weiden dankt zijn unieke natuurwaarden aan het opborrelende grondwater, ook kwelwater genoemd, dat een beetje zout is door een zouthoudende veenlaag in de ondergrond. Door de combinatie van zoute kwel, de bodem met veen en het microreliëf ontwikkelden zich hier zeldzame zilte graslanden. 

Beheer

Start:

Het belangrijkste beheer bestaat in het opvolgen en sturen van het waterpeil in functie van de zilte vegetatie. Door bestaande problemen in de waterhuishouding is dit niet steeds evident en staat het waterpeil regelmatig te hoog. Daarom wordt gewerkt aan een duurzame oplossing voor de afwatering van de Arenbergpolder.

Toekomst

Door de goedkeuring van het MMHA als scenario voor de verdere ontwikkeling van de haven ligt vast dat het aangrenzende natuurgebied Putten Weiden zal komen te vervallen voor de aanleg van de  'Primaire Havenweg West. De Achtergrondnota Natuur en het MMHA voorzien om de waardevolle zilte vegetatie te verplaatsen naar afgebakende zones binnen de Nieuw Arenbergpolder. De bodem en het grondwater in deze zones vertonen immers gelijkaardige kenmerken en kunnen mits geschikte inrichting en beheer uitgroeien tot een gelijkwaardig gebied. Momenteel loopt een onderzoek naar de beste methode om zilte vegetatie succesvol te transplanteren naar andere geschikte gebieden.

Monitoring