Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Putten Plas

Status

IHD pijler

tijdelijke natuur:
in natuurbeheer:
in Vogelrichtlijngebied:ja
in Habitatrichtlijngebied:nee

Praktisch

Ligging:

Gelegen ten zuiden van het gebied Putten Weiden en ten westen van het Doeldok.

Toegankelijkheid:

Beheerder:  Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Trekker

Deze waterplas ontstond als aanzet van het Baalhoekkanaal. Dit kanaal was in de havenplanning van de jaren '70 voorzien om de Waaslandhaven rechtstreeks te verbinden met de Westerschelde via het Nederlandse gehucht Baalhoek. In de verdere havenplanning werd deze verbinding opgegeven.

Het compensatieplan Deurganckdok voorzag in een streefoppervlakte van 35 hectare voor 'kunstmatige waterplassen in Z2-gebied'. Deze omschrijving had enerzijds betrekking op ‘Putten Plas’, en anderzijds op "overige waterplassen": de Verrebroekse Plassen, Doeldok, en/of nog in de toekomst aan te duiden of aan te leggen plassen die als rust-of overwinteringsplaats zullen fungeren.

Als tijdelijke compensatie voor Deurganckdok was de zoekzone in Putten Plas beperkt tot de ondiepe waterplas en resterende zones na de eerste fase van de demping (spuitvak C63/C54) en de aanleg van de westelijke spoorontsluiting van het Deurganckdok. 

Dit gebied voldeed tot en met het broedseizoen 2014 aan de doelstelling van het nooddecreet als “door de havenontwikkeling kunstmatig ontstane waterplassen als rust-en overwinteringsgebied voor watervogels”. Gezien het pionierskarakter van het gebied leverde het daarnaast een belangrijke bijdrage aan het jaarlijks behalen van de streefoppervlakte van 200 hectare 'strand en plas'.

Beheer

Start:

In het kader van het compensatieplan voor Deurganckdok was de doelstelling voor dit gebied het beheer van deze tengevolge door de havenontwikkeling kunstmatig onstane waterplassen als rust-en overwinteringsgebied voor watervogels. Dit hield in het vrijwaren van de rust en het bewaken van de waterstand. Dit als tijdelijke maatregel in afwachting van het vinden van permanente oplossingen.

Toekomst

De zone 'Putten Plas'  is in concessie gegeven voor industriële ontwikkeling en wordt gradueel verder opgehoogd tot het beoogde eindniveau.

Monitoring