Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Polders van Kruibeke

Leefgebied / streefbeeld

Status

IHD pijler

tijdelijke natuur:
in natuurbeheer:
in Vogelrichtlijngebied:ja
in Habitatrichtlijngebied:

Compensatiedossier

Praktisch

Ligging:

Toegankelijkheid:

Beheerder:  Agentschap voor Natuur en Bos

Trekker

In het gebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (KBR) wordt een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) gerealiseerd in het kader van het Sigmaplan. In combinatie met de veiligheidsdoelstelling wordt in dit gebied aan natuurontwikkeling gedaan door de inrichting van een weidevogelgebied (150 ha), een slikken-en-schorrengebied (300 ha) en bosontwikkeling (40 ha). Het weidevogelgebied en slikken- en schorrengebied maken tegelijk deel uit van de compensatiematrix voor het Deurganckdok en het Historisch Passief op de Linkerscheldeoever.

Naar analogie met LSO werd ook voor het GOG Kruibeke-Bazel-Rupelmonde in 2006 een beheercommissie natuur opgericht, met gelijklopende taken als op LSO. De rapportage over de stand van zaken en de evaluatie van de monitoringsresultaten vindt u op poldersvankruibeke.beheercommissienatuur.be.

Voorbereiding

Start:

Realisatie

Start:

Beheer

Start:

Toekomst

Monitoring