Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Paardenschor

Leefgebied / streefbeeld

Status

IHD pijler 1

tijdelijke natuur:
in natuurbeheer:
in Vogelrichtlijngebied:ja
in Habitatrichtlijngebied:ja

Compensatiedossier

Praktisch

Ligging:

Gelegen langsheen de Linkerscheldeoever, ten noorden van de Kerncentrale van Doel en aansluitend bij het Schor Ouden Doel

Toegankelijkheid:

Te bezichtigen vanop de dijk.

Beheerder:  Natuurpunt-WAL

Trekker

Voorbereiding

Start: januari 2002

De bouwvergunning werd afgeleverd op 18 maart ’02 in het kader van het Validatiedecreet. De gronden werden verworven op 28 februari ’03. 

Realisatie

Start: februari 2003

In 2003 werd de bestaande sigmadijk verplaatst en afgewerkt. Daarna werd de overtollige specie in het gebied weggebaggerd via persleidingen. 

Beheer

Start: mei 2004

Het gebied is sinds broedseizoen 2004 functioneel als slik-schor-ondiep water en wordt beheerd door de vzw Natuurpunt Beheer, aansluitend bij het Schor Ouden Doel. Gezien het estuariene karakter is het benodigde jaarlijkse beheer beperkt tot maaien van de dijk. 

Toekomst

Via een inlaatconstructie zal in het toekomstige GGG Doelpolder bij elk getij een beperkte hoeveelheid scheldewater binnenstromen. Een sleuf door het Paardenschor zal het water naar de constructie toe leiden. 

Monitoring