Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Doelpolder Midden

Leefgebied / streefbeeld

Status

IHD pijler 1, 2

tijdelijke natuur:
in natuurbeheer:
in Vogelrichtlijngebied:ja
in Habitatrichtlijngebied:nee

Inrichtingsplan

Inrichtingsplan GGG Doelpolder

Praktisch

Ligging:

Het toekomstige GGG Doelpolder is ongeveer 300 hectare groot en wordt begrensd door Prosperpolder Noord in het noorden en het noordwesten, het Paardenschor in het noordoosten, de kerncentrale van Doel in het oosten, de toekomstige ontwikkelingszone Saeftinghe in het zuiden en Prosperpolder Zuid in het westen.

Toegankelijkheid:

Beheerder:  

Trekker: Waterwegen en Zeekanaal

De inrichting van Doelpolder als natuur is het gevolg van verschillende projecten en beleidsbeslissingen van de Vlaamse overheid. Het gebied is een belangrijke schakel om de Europese natuurdoelen te bereiken in Vlaanderen. 

De basiscontouren en de principes van die inrichting werden vastgelegd in het Meest Wenselijk Alternatief (MWeA) van het Sigmaplan (2005). De natuurontwikkeling in Doelpolder geeft tegelijk uitvoering aan het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Afbakening zeehavengebied Antwerpen’. Dat GRUP voegt Doelpolder Noord en Doelpolder Midden samen tot het getijdengebied GGG Doelpolder.

Door een ontwikkeling als ‘Slik en Schor’ (begraasd)/estuariene natuur via gecontroleerd gereduceerde getijdenwerking (GGG) kan tegelijk voldaan blijven aan de doelstellingen van het Nooddecreet. 

Het zoeken naar maximale afstemming van deze verschillende plannen en processen, met elk hun eigen natuurdoelstellingen, past binnen het principe van zuinig ruimtegebruik, een uitgangspunt van het Strategisch plan voor de haven.

Voorbereiding

Start: januari 2006

 • onderzoek naar de benodigde in- en uitlaatconstructies voor het realiseren van estuariene natuur in het gebied Doelpolder Noord en Midden via Gecontroleerd Gereduceerde Getijdenwerking (GGG), Waterbouwkundig Laboratorium, 2006-2008
 • topografische opmetingen en geotechnisch onderzoek, 2011
 • opmaak inrichtingsplan, 2012-2014, rekening houdend met bijkomende berekeningen rond de benodigde dijkhoogte, aanbevelingen vanuit de erfgoedsector, afspraken met de kerncentrale en de vraag naar maximale afstemming op vlak van waterhuishouding in het noordelijk gebied. 
 • goedkeuring onteigeningsplan, juni 2014
 • kennisgeving project-MER juni 2014
 • sonderingen, november 2014
 • indienen project-MER en ontwerp sluisconstructie, voorjaar 2015
 • goedkeuring project-MER, augustus 2015
 • infomarkt: 22 september 2015
 • openbaar onderzoek & bouwaanvraag, oktober 2015

Verdere planning:

 • archeologisch vooronderzoek en aanbestedingsprocedure werken, 2016
 • archeologisch onderzoek, 2017

Realisatie

Start:

De inrichting start ten vroegste eind 2016 en zal gefaseerd worden over 2 à 2,5 jaar. Eerst wordt het dijktracé uitgewerkt en pas in een laatste fase wordt het binnengebied aangesneden. 

Rond het GGG Doelpolder komen waterkerende dijken. Een speciale in- en uitwateringssluis in de Scheldedijk zal het gebied onderhevig maken aan gedempte getijden. Zo vormen zich spontaan slikken en schorren, kreken en geulen. Tussen de kreken ontstaan eilanden, omringd door water.

Het gebied Doelpolder Noord is al volledig ingericht als weidevogelgebied. Die invulling blijft behouden, al zullen regelmatige overstromingen het landschap verder boetseren. De dijk tussen Doelpolder Noord en Doelpolder Midden zal worden afgegraven. De Brakke Kreek blijft behouden als hoofdkreek, maar wordt plaatselijk verbreed. Via stuwtjes wordt het bestaande weidevogelgebied verder vernat en daardoor nog geschikter voor weidevogels.

Ter hoogte van het Paardenschor wordt een uitstromingsgeul aangelegd. De Zoetenberm blijft behouden wegens zijn cultuurhistorische waarde.

Beheer

Start:

Eens in werking zullen de hogere delen van het gebied begraasd worden.

Toekomst

Kust- en koloniebroeders vonden de voorbije decennia broedgebied op opgespoten terreinen binnen de haven. De streefoppervlakte bepaald in het compensatieplan voor Deurganckdok werden sinds 2002 deels behaald op 'zwervende' terreinen, naargelang er zich opportuniteiten voordeden in het proces van de havenontwikkeling.

De druk op deze terreinen voor haveninbreiding wordt echter steeds groter. Daarom werd in 2012 tijdelijk opvang gecreëerd door het aanleggen van broedeilanden in Prosperpolder Noord, in afwachting van de inwerkingtreding als estuarien gebied in 2019.

Tegen dan moet het GGG Doelpolder - als duurzame eindbestemming voor de doelsoorten van het natuurtype 'strand en plas' - deze rol naadloos kunnen overnemen.

Monitoring