Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Gedempt deel Doeldok

Status

IHD pijler 1

tijdelijke natuur:
in natuurbeheer:
in Vogelrichtlijngebied:ja
in Habitatrichtlijngebied:

Compensatiedossier

Praktisch

Ligging:

Het gedempte noordelijke gedeelte van het Doeldok

Toegankelijkheid:

Niet toegankelijk, gevaar voor drijfzand.

Beheerder:  Agentschap voor Natuur en Bos

Trekker: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Voorbereiding

Start: januari 2000

Realisatie

Start: mei 2005

Na de bouw van een dwarsdam in het Doeldok werd het afgesloten gedeelte sinds mei 2005 gefaseerd gedempt. De laatste fase van de demping start na het broedseizoen 2015.

Beheer

Start: maart 2008

Het gebied is sinds broedseizoen 2008 functioneel als tijdelijke strand- en plasvlakte en als vast onderdeel opgenomen in de totaalbalans ‘Strand en Plas’, die de Beheercommissie jaarlijks opmaakt om te garanderen dat de streefoppervlakte van 200 ha 'strand en plas' steeds aanwezig is. 

Van 2012 tot 2015 is het gebied in gebruik als bergingslocatie voor de bouw van de Deurganckdoksluis. De voorziene inname werd tijdig opgevangen door de uitbreiding van de tijdelijke broedzone in Prosperpolder Noord naar 70 ha. Vanaf broedseizoen 2015 kan het gebied opnieuw ingeschakeld worden als tijdelijke strand- en plasvlakte, in afwachting van de realisatie van de duurzame natuurkerngebieden voor deze soortengroep.

Toekomst

Waar strand- en plasbroeders in het natuurcompensatieplan voor Deurganckdok werden voorzien van surrogaat broedgebied op de (beschikbare) opgespoten zandgronden, geeft de Achtergrondnota Natuur voorkeur aan meer natuurlijke en duurzame habitattypes om deze doelsoorten (kust- en koloniebroeders) op te vangen, met name 'slik en schor' of estuariene natuur. Dit type wordt ontwikkeld in Prosperpolder Noord en het GGG Doelpolder. 

Zodra de stabiliteit van de ondergrond voldoende is en de tijdelijke compensatieverplichtingen elders binnen de natuurkernstructuur opgevangen zijn, zal het gedempte deel van het Doeldok gebruikt worden voor havenontwikkeling. In deze zone worden eveneens een aantal windturbines voorzien.

Monitoring