Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Drijdijck deel 1

Leefgebied / streefbeeld

Status

IHD pijler 1

tijdelijke natuur:
in natuurbeheer:
in Vogelrichtlijngebied:ja
in Habitatrichtlijngebied:nee

Compensatiedossier

Praktisch

Ligging:

Gelegen aan de westrand van het havengebied, ten zuidoosten van Kieldrecht.

Toegankelijkheid:

Beheerder:  Agentschap voor Natuur en Bos

Trekker

Dit gebied werd aangelegd als permanente compensatie voor het Deurganckdokproject met als eindbeeld een grote plas (grondwatergevoed) met variabele diepte en gevarieerde oevers, met een weidevogelgebied en plasdrasgebied rondom de plas. Het is van belang voor zowel overwinterende als broedende watervogels en weidevogels.

In de noordelijke punt wordt bestaand riet verder ontwikkeld, als opvang voor riet dat langs de Zoetwaterkreek nog tot ontwikkeling moet komen. Deze zone wordt beproken onder ...

Voorbereiding

Start: januari 2003

  • MER "Aanleg weidevogelgebied en plasdrasgebied Drijdijck en aanleg langgerekte zoetwaterkreek in combinatie met realisatie weidevogelgebied Putten West en alle daarmee onlosmakelijk verbonden ingrepen", Belconsulting, januari 2004
  • Bouwvergunning verleend i.k.v. het Nooddecreet in april 2004

Realisatie

Start: december 2003

In 2004 werden bepaalde delen van het terrein afgeplagd en ingezaaid. In 2006 volgde de eigenlijke inrichting met diepe graafwerken. In 2007 werden afsluitingen en voorzieningen voor begrazing en toegankelijkheid  geplaatst.

Beheer

Start: mei 2006

Het gebied is sinds broedseizoen 2007 functioneel als rustgebied voor watervogels. De oevers worden beheerd in functie van weidevogels via gebruiksovereenkomsten met lokale landbouwers. Sinds 2009 wordt het gebied jaarlijks volledig gemaaid door het ANB, waardoor de vegetatie optimaal de winter in gaat.

Toekomst

Bij de aanleg van de 'Primaire Havenweg West' zal de oostelijke grens van Drijdijck aangepast worden.

Monitoring